• English

KH đã đăng ký dịch vụ SMS Banking nhưng sao số dư tài khoản thay đổi tôi không nhận được tin nhắn? Lý do?

KH đã đăng ký dịch vụ SMS Banking nhưng sao số dư tài khoản thay đổi tôi không nhận được tin nhắn? Lý do?