• English

Phương thức cấp bảo lãnh như thế nào?

Theo hạn mức hoặc từng lần.

Đối tượng áp dụng đối với bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai?

Áp dụng cho Khách hàng doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án bất động sản.

Hồ sơ để được cấp bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai?

  • Giấy đề nghị cấp bảo lãnh (theo mẫu của KienlongBank)
  • Hồ sơ pháp lý và tài chính của Dự án
  • Hồ sơ pháp lý và tài chính Chủ đầu tư

Tỷ lệ chiết khấu bộ chứng từ theo phương thức L/C là bao nhiêu?

Tối đa lên đến 100% giá trị hối phiếu đòi nợ.

Thời gian bắt đầu có hiệu lực của Bảo lãnh hoàn tiền ứng trước?

Bảo lãnh hoàn tiền ứng trước chỉ có hiệu lực khi toàn bộ tiền tạm ứng theo Hợp đồng về tài khoản và KienlongBank thực hiện phong tỏa 100% giá trị bảo lãnh bảo đảm cho thư bảo lãnh đã phát hành.

Ngoài hồ sơ cấp tín dụng chung, Khách hàng cần cung cấp những hồ sơ gì khi đề nghị cấp Bảo lãnh dự thầu?

Thông báo mời thầu/Thư mời thầu; hoặc
Hồ sơ mời thầu/Quy định đấu thầu.
Đối với KH là nhà thầu phụ (trường hợp Bên nhận bảo lãnh là chủ đầu tư).
Hợp đồng ký kết giữa nhà thầu chính và nhà thầu phụ; Văn bản có nội dung chủ đầu tư chấp thuận việc nhà thầu phụ tham gia thực hiện hợp đồng; hoặc
Hợp đồng được ký giữa chủ đầu tư, nhà thầu chính và nhà thầu phụ.

Có thể dùng sổ tiết kiệm loại tiền gửi bằng VND cầm cố để vay ngoại tệ (USD) không?

  • Được - việc cho vay ngoại tệ tuân thủ theo quy định về quản lý ngoại hối của Pháp luật và quy định hiện hành có liên quan của KienlongBank.

Cho vay bằng ngoại tệ, khi Khách hàng trả nợ sẽ thu nợ bằng loại tiền tệ nào?

Cho vay bằng ngoại tệ, khi thu nợ sẽ thực hiện thu nợ bằng chính ngoại tệ đã cho vay. Trường hợp trả nợ bằng loại ngoại tệ khác thì quy đổi theo tỷ giá chéo do KienlongBank công bố tại thời điểm trả nợ.

Thời hạn cho vay cầm cố Giấy tờ có giá do tổ chức tín dụng khác phát hành tối đa là bao nhiêu?

Tối đa bằng thời hạn hiệu lực còn lại của Giấy tờ có giá đó.

Thời hạn cho vay cầm cố Giấy tờ có giá do KienlongBank phát hành tối đa là bao nhiêu?

Theo nhu cầu của Khách hàng được KienlongBank thẩm định và phê duyệt.

Copyright © 2018 Kienlongbank. All right reserved.