• English

Tầm nhìn - Sứ mệnh - giá trị cốt lõi

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI
TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Tầm nhìn

Trở thành thương hiệu Xanh và phát triển bền vững trong ngành Ngân hàng Việt Nam.

Sứ mệnh

Cung cấp dịch vụ ngân hàng chuyên nghiệp, luôn mang lại giá trị gia tăng đối với khách hàng; chia sẻ giá trị Xanh và tiên phong tham gia các chương trình, hoạt động Xanh vì lợi ích phát triển cộng đồng.

 

Giá trị cốt lõi

Tâm - Tín - Kiên - Xanh


Copyright © 2018 Kienlongbank. All right reserved.