• English

Khách hàng có thể mở tài khoản thanh toán với những loại tiền gì?

Khách hàng có thể mở tài khoản thanh toán đồng Việt Nam, đồng Đô la Mỹ và đồng Euro.

Tài khoản thanh toán khách hàng cá nhân, tổ chức VND có duy trì số dư tối thiểu không?

Số dư tối thiểu khách hàng cần duy trì trên tài khoản thanh toán cá nhân là 50.000 đồng và tổ chức là 1.000.000 đồng.

Khách hàng cá nhân có được rút ngoại tệ mặt từ tài khoản tiền gửi thanh toán? Có cần chứng minh mục đích rút tiền?

Khách hàng cá nhân được rút ngoại tệ mặt từ tài khoản thanh toán mà không cần chứng minh mục đích sử dụng vốn.

Khách hàng có phải trả phí khi nhận tiền chuyển vào tài khoản tại KienlongBank?

KienlongBank miễn phí ghi Có vào tài khoản khi khách hàng nhận tiền từ ngân hàng khác trong nước

Khách hàng cá nhân là nước ngoài có được nộp tiền mặt vào tài khoản VND?

Khách hàng phải chứng minh nguồn tiền nộp vào tài khoản VND là nguồn tiền hợp pháp.

Khách hàng chưa có tài khoản tại KienlongBank thì có thể nhận được tiền chuyển từ Ngân hàng khác đến không?

Khách hàng chưa có tài khoản tại KienlongBank vẫn có thể nhận tiền từ ngân hàng khác chuyển đến bằng CMND hoặc Hộ chiếu.

Khách hàng có cần chứng minh nguồn gốc khi nộp tiền mặt vào tài khoản tiền gửi thanh toán ngoại tệ?

Khách hàng phải chứng minh nguồn tiền mặt nộp vào tài khoản ngoại tệ là nguồn tiền hợp pháp (Phải có xác nhận của Hải quan cửa khẩu theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối). Đối với nguồn tiền nhận chuyển khoản từ nước ngoài, khách hàng không cần chứng minh nguồn gốc số tiền nhận.

Khách hàng mở Tài khoản tại chi nhánh A lấy số phụ tại chi nhánh B có đuợc không?

Khách hàng mở Tài khoản tại Chi nhánh A có thể lấy số phụ tại Chi nhánh B trong hệ thống KienlongBank.

Khách hàng có nhu cầu ủy quyền cho người khác sử dụng tài khoản thanh toán có được không? 

Khách hàng có thể ủy quyền cho người khác sử dụng tài khoản của mình thông qua văn bản ủy quyền (lập tại KienlongBank hoặc UBND địa phương/cơ quan có thẩm quyền).

Copyright © 2018 Kienlongbank. All right reserved.