• English

Khi có nhu cầu vay để bổ sung vốn phục vụ hoạt động thường xuyên nên vay theo hình thức nào?

Khách hàng vay theo hình thức cấp hạn mức tín dụng.

Thời hạn cho vay tối đa đối với mục đích bổ sung vốn lưu động ngắn hạn?

  • Tối đa không quá 12 tháng trên 01 lần nhận nợ.

Phương thức cấp bảo lãnh như thế nào?

Theo hạn mức hoặc từng lần.

Ngoài hồ sơ cấp tín dụng chung, Khách hàng cần cung cấp những hồ sơ gì khi đề nghị cấp Bảo lãnh dự thầu?

  • Thông báo mời thầu/Thư mời thầu; hoặc
  • Hồ sơ mời thầu/Quy định đấu thầu.
  • Đối với KH là nhà thầu phụ (trường hợp Bên nhận bảo lãnh là chủ đầu tư);
  • Hợp đồng ký kết giữa nhà thầu chính và nhà thầu phụ; Văn bản có nội dung chủ đầu tư chấp thuận việc nhà thầu phụ tham gia thực hiện hợp đồng; hoặc
  • Hợp đồng được ký giữa chủ đầu tư, nhà thầu chính và nhà thầu phụ. 

Thời hạn cho vay được KienlongBank xác định như thế nào?

Thời hạn cho vay được KienlongBank xác định căn cứ vào chu kỳ sản xuất kinh doanh; thời hạn thu hồi vốn của dự án đầu tư; khả năng trả nợ của khách hàng; nguồn vốn cho vay của KienlongBank và thời hạn hoạt động còn lại theo quyết định thành lập hoặc giấy phép hoạt động tại Việt Nam theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Tại sao khi xem xét, quyết định cho vay, KienlongBank lại yêu cầu Khách hàng phải có vốn tự có tối thiểu theo tỷ lệ quy định tại từng thời kỳ tham gia vào phương án SXKD, dự án đầu tư?

Vốn tự có là một trong các yếu tố chứng minh năng lực tài chính của Khách hàng vay. Việc yêu cầu khách hàng có vốn tự có tham gia vào phương án SXKD, dự án đầu tư theo một tỷ lệ quy định nhất định của KienlongBank để nhằm tăng tính chủ động trong việc thực hiện dự án, phương án của Khách hàng; đồng thời giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng; gắn và tăng cường trách nhiệm của người vay; đồng thời tiết kiệm chi phí tài chính (giảm chi phí trả lãi) cho phương án SXKD, dự án đầu tư.

Trong thời hạn bảo đảm, Khách hàng có được quyền bổ sung, thay thế tài sản bảo đảm không?

Trong thời hạn bảo đảm, Khách hàng được quyền bổ sung, thay thế tài sản bảo đảm.

Cho vay bằng ngoại tệ, khi Khách hàng trả nợ sẽ thu nợ bằng loại tiền tệ nào?

Cho vay bằng ngoại tệ, khi thu nợ sẽ thực hiện thu nợ bằng chính ngoại tệ đã cho vay. Trường hợp trả nợ bằng loại ngoại tệ khác thì quy đổi theo tỷ giá chéo do KienlongBank công bố tại thời điểm trả nợ.

Sản phẩm tài trợ xuất khẩu trước giao hàng phù hợp với đối tượng nào?

Sản phẩm phù hợp với các Doanh nghiệp xuất khẩu có nhu cầu vay vốn ngay từ khi ký kết được Hợp đồng ngoại thương hoặc nhận được thư tín dụng từ nhà nhập khẩu.

Sản phẩm tài trợ xuất khẩu sau giao hàng phù hợp với đối tượng nào?

Sản phẩm phù hợp với các Doanh nghiệp xuất khẩu có nhu cầu vay vốn ngay sau khi giao hàng và chưa nhận được tiền thanh toán từ nhà nhập khẩu.

Copyright © 2018 Kienlongbank. All right reserved.