• English

Ngày nộp thuế được cơ quan thuế chấp nhận là ngày nào?

Là ngày người nộp thuế hoặc người nộp thay thực hiện giao dịch trích tiền từ tài khoản tại ngân hàng để nộp thuế và được ngân hàng phục vụ người nộp thuế hoặc ngân hàng phục vụ người nộp thay xác nhận giao dịch nộp thuế đã thành công.

Tại sao đã lập Giấy nộp tiền mà Ngân hàng chưa trích nợ tài khoản và không thấy thông báo GNT của Cơ quan Thuế trả về mail?

Khách hàng kiểm tra GNT tại chức năng “Tra cứu” chọn “Tra cứu Giấy nộp tiền”. Tra cứu theo điều kiện ngày lập GNT và xem trạng thái của GNT đã lập, Trạng thái GNT thuộc 1 trong 3 trạng thái sau:

  • Đã lập GNT: NNT mới thực hiện lập GNT chưa “Ký và Nộp” để gửi  đến Ngân hàng --> NNT chọn “Chi tiết” và thực hiện “Ký và Nộp” để GNT được gửi sang Ngân hàng.
  • Đã trình ký: NNT mới thực hiện trình ký GNT  chưa “Ký và Nộp” để gửi  đến Ngân hàng --> NNT chọn “Chi tiết” và thực hiện “Ký và Nộp” để GNT được gửi sang Ngân hàng.
  • Đã gửi GNT:  NNT đã thực hiện “Ký và Nộp” để gửi đến Ngân hàng, và Ngân hàng đang trong quá trình xử lý GNT,  đề nghị NNT thực hiện tra cứu GNT vào thời điểm khác.

Copyright © 2018 Kienlongbank. All right reserved.