• English

Nếu tôi nạp tiền nhầm số điện thoại người khác hay chuyển tiền sai số điện thoại thì phải làm sao? Có lấy lại tiền được không? Và lấy như thế nào?

Nếu tôi nạp tiền nhầm số điện thoại người khác hay chuyển tiền sai số điện thoại thì phải làm sao? Có lấy lại tiền được không? Và lấy như thế nào?