• English

Nếu tôi muốn đổi số điện thoại đăng ký sử dụng KienlongBank Mobile Banking, hoặc muốn đổi điện thoại sử dụng Kienlongbank Mobile Banking, tôi phải làm gì?

Nếu tôi muốn đổi số điện thoại đăng ký sử dụng Kienlong Mobile Banking, hoặc muốn đổi điện thoại sử dụng Kienlong Mobile Banking, tôi phải làm gì?