• English

Tôi có nhiều hợp đồng BHNT khác nhau, nếu không may xảy ra rủi ro thì tôi có được hưởng quyền lợi theo tất cả các hợp đồng đó hay không?

Tôi có nhiều hợp đồng BHNT khác nhau, nếu không may xảy ra rủi ro thì tôi có được hưởng quyền lợi theo tất cả các hợp đồng đó hay không?