• English

BẢN CHẤP THUẬN VỀ ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ KIENLONGBANK

ĐIỀU 1. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

1.1. Chủ Thẻ: Là cá nhân hoặc tổ chức được KienlongBank cung cấp Thẻ tín dụng quốc tế KienlongBank để sử dụng, bao gồm Chủ Thẻ chính và Chủ Thẻ phụ (nếu có).

 • Chủ Thẻ chính: Là cá nhân hoặc tổ chức đứng tên đăng ký phát hành Thẻ tín dụng trên Giấy đăng ký phát hành kiêm hợp đồng sử dụng Thẻ tín dụng quốc tế KienlongBank.
 • Chủ Thẻ phụ: Là cá nhân được cấp Thẻ theo yêu cầu của Chủ Thẻ chính và sử dụng hạn mức Thẻ tín dụng chung với hạn mức Thẻ tín dụng của Chủ Thẻ chính.

1.2. Người được Chủ Thẻ ủy quyền sử dụng Thẻ: Là cá nhân được Chủ Thẻ chính là tổ chức ủy quyền sử dụng Thẻ của doanh nghiệp. Chủ Thẻ phụ không được phép ủy quyền sử dụng Thẻ phụ.

1.3. Đơn vị chấp nhận Thẻ (ĐVCNT): Là các tổ chức, cá nhân chấp nhận thanh toán hàng hoá, dịch vụ bằng Thẻ.

1.4. Tổ chức Thẻ quốc tế (TCTQT): Là Hiệp hội các tổ chức tài chính, tín dụng hoặc công ty phát hành và thanh toán Thẻ quốc tế, là tổ chức trung gian cung ứng dịch vụ kết nối hệ thống xử lý giao dịch Thẻ quốc tế, thực hiện việc trao đổi dữ liệu bằng điện tử hoặc bằng chứng từ.

1.5. Điểm ứng tiền mặt (ĐƯTM): Là các đơn vị, máy ATM/POS mà ở đó Chủ Thẻ có thể sử dụng Thẻ để ứng tiền mặt.

1.6. PIN: Là mã số mật mã cá nhân do KienlongBank cung cấp cho Chủ Thẻ, được sử dụng để rút tiền mặt hoặc thực hiện một số giao dịch khác bằng Thẻ tín dụng tại ATM hoặc các thiết bị chấp nhận Thẻ khác.

1.7. Tài khoản Thẻ tín dụng (dưới đây gọi tắt là tài khoản Thẻ): Là tài khoản mở trên hệ thống Thẻ tại KienlongBank để quản lý các giao dịch, phí, lãi và các khoản phát sinh liên quan đến việc sử dụng Thẻ tín dụng. Chủ Thẻ chính và (các) Chủ Thẻ phụ sử dụng chung một tài khoản Thẻ tín dụng.

1.8. Hạn mức Thẻ tín dụng (HMTTD): Là mức tín dụng tối đa được duy trì trong một thời hạn nhất định mà KienlongBank cấp cho Chủ Thẻ. 

1.9. Bảng sao kê: Là bảng kê giao dịch chi tiết do KienlongBank cung cấp cho Chủ Thẻ theo định kỳ hàng tháng, thông báo số dư nợ cuối kỳ, số tiền thanh toán tối thiểu, ngày đến hạn thanh toán, khoản tiền Chủ Thẻ đã thanh toán, các giao dịch rút tiền, thanh toán, các khoản lãi, phí, bút toán điều chỉnh (nếu có).

1.10. Ngày sao kê: Là ngày tổng kết các giao dịch trên Bảng sao kê. Ngày sao kê được KienlongBank quy định vào từng thời kỳ.

1.11. Thời hạn hiệu lực: Là thời hạn Chủ Thẻ được phép sử dụng Thẻ và được in trên Thẻ.

1.12. Tài sản bảo đảm (TSBĐ): Là tài sản mà bên bảo đảm dùng để bảo đảm thực hiện các nghĩa vụ trả nợ trong quá trình sử dụng Thẻ tín dụng quốc tế KienlongBank.

1.13. Hoá đơn giao dịch: Là chứng từ xác nhận giao dịch bằng Thẻ tín dụng do Chủ Thẻ thực hiện.

1.14. Ngày đến hạn thanh toán: Là ngày cuối cùng mà Chủ Thẻ phải thực hiện thanh toán theo quy định của KienlongBank. 

1.15. Số tiền thanh toán tối thiểu: Là khoản tiền tối thiểu mà Chủ Thẻ phải thanh toán cho KienlongBank chậm nhất vào ngày đến hạn thanh toán.

1.16. Dư nợ cuối kỳ: Là khoản tiền mà Chủ Thẻ cần phải thanh toán theo Bảng sao kê định kỳ hàng tháng. Dư nợ cuối kỳ của Bảng sao kê kỳ này là dư nợ đầu kỳ của Bảng sao kê kỳ kế tiếp.

1.17. Thẻ bị lợi dụng: Là Thẻ và/hoặc số PIN bị mất, đánh cắp hoặc bị lợi dụng.

1.18. Đơn vị: Là các Chi nhánh, Phòng giao dịch và các Phòng, Ban, Trung tâm Hội sở KienlongBank.

1.19. Ngày chuyển nợ quá hạn: Là ngày KienlongBank thực hiện chuyển toàn bộ khoản nợ của Chủ Thẻ sang khoản nợ quá hạn và KienlongBank sẽ tiến hành thu các khoản phải trả của Khách hàng bao gồm gốc, lãi, phí.

ĐIỀU 2. HẠN MỨC THẺ TÍN DỤNG

2.1. Mỗi Thẻ được cấp một hạn mức Thẻ tín dụng áp dụng đối với các giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ và ứng tiền mặt. Đối với giao dịch ứng tiền mặt, hạn mức tiền mặt có thể bằng hoặc nhỏ hơn HMTTD. Chủ Thẻ có thể yêu cầu KienlongBank đánh giá lại nhằm thay đổi (tăng/giảm) HMTTD Thẻ theo quy định của KienlongBank trong từng thời kỳ. Trong trường hợp đặc biệt, Chủ Thẻ được quyền yêu cầu KienlongBank xét cấp thay đổi HMTTD tạm thời. Chủ Thẻ phải chịu các khoản phí, lãi phát sinh và rủi ro (nếu có) do việc thay đổi hạn mức sử dụng Thẻ tạm thời.  KienlongBank có toàn quyền (nhưng không có nghĩa vụ) tăng HMTTD tùy từng thời điểm. Đồng thời, phụ thuộc vào kết quả đánh giá hợp lý các rủi ro tín dụng liên quan đến tài khoản Thẻ hoặc Chủ Thẻ, dựa vào những thông tin mà KienlongBank có được, KienlongBank có toàn quyền giảm HMTTD đến một mức mà KienlongBank cho là phù hợp bằng một thông báo trước hợp lý cho Chủ Thẻ dưới bất kỳ hình thức nào.

2.2. Chủ Thẻ được quyền nộp thêm tiền vào tài khoản Thẻ tín dụng, ngay cả khi tổng hạn mức sau khi nộp tiền lớn hơn hạn mức quy định cho từng hạng Thẻ. Tuy nhiên, việc sử dụng Thẻ vẫn phải tuân theo quy định về hạn mức giao dịch của KienlongBank, trừ khi có các yêu cầu giao dịch đặc biệt, KienlongBank sẽ xem xét và thực hiện cấp phép.

2.3. KienlongBank được quyền quyết định chấp thuận hoặc từ chối việc thực hiện các giao dịch Thẻ của Chủ Thẻ mà có thể không tính đến HMTTD đã cấp cho Chủ Thẻ nhằm ngăn chặn rủi ro cũng như bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của KienlongBank và Chủ Thẻ.

2.4. Việc sử dụng Thẻ của Chủ Thẻ có thể phát sinh các khoản phí, lãi dẫn đến dư nợ vượt HMTTD được cấp và Chủ Thẻ có nghĩa vụ phải thanh toán phần dư nợ vượt này theo quy định của KienlongBank.

2.5. Tổng HMTTD của các Thẻ có thể bằng hoặc lớn hơn (Tổng) HMTTD đối với Khách hàng nhưng tổng hạn mức sử dụng của các Thẻ tối đa bằng (Tổng) HMTTD đối với Khách hàng (trừ các trường hợp vượt HMTTD theo quy định KienlongBank).

ĐIỀU 3. CÁC KHOẢN LÃI VÀ PHÍ

KienlongBank được quyền ghi nợ vào tài khoản Thẻ tín dụng các khoản phí và lãi sau đây:

3.1. Lãi suất cho vay: Theo quy định của KienlongBank phù hợp với quy định của pháp luật trong từng thời kỳ và được công bố trên website https://kienlongbank.com.

3.2. Phương pháp tính lãi:

a) Công thức tính lãi: Số tiền lãi của từng Kỳ sao kê được xác định như sau:

Trong đó:

 • Dư nợ gốc thực tế: Là dư nợ gốc đầu ngày tính lãi của số dư nợ gốc trong hạn, số dư nợ gốc quá hạn.
 • Số ngày duy trì dư nợ gốc thực tế: Là số ngày mà dư nợ gốc thực tế đầu mỗi ngày không thay đổi.
 • Lãi suất cho vay: Là lãi suất cho vay theo quy định KienlongBank, được quy đổi theo tỷ lệ %/năm. 

b) Đối với giao dịch rút tiền mặt: Tiền lãi được tính từ ngày giao dịch đến trước ngày Chủ Thẻ thanh toán lại toàn bộ số tiền đã rút.

c) Đối với giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ: KienlongBank không tính lãi trên số tiền giao dịch nếu Chủ Thẻ thanh toán toàn bộ dư nợ phát sinh trong kỳ đúng hạn quy định. Trường hợp Chủ Thẻ không thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần dư nợ cuối kỳ hoặc thanh toán sau ngày đến hạn, KienlongBank sẽ thực hiện tính lãi số dư nợ cuối kỳ tính từ ngày Chủ Thẻ thực hiện giao dịch đến trước ngày thanh toán toàn bộ dư nợ phát sinh.

3.3. Các loại phí chung

a) Phí phát hành Thẻ: Là khoản phí Chủ Thẻ phải trả khi đăng ký phát hành Thẻ lần đầu. Phí phát hành sẽ được thu ngay khi Thẻ của Khách hàng được phát hành.

b) Phí thường niên: Được tính mỗi năm 01 lần để duy trì việc sử dụng Thẻ. Được hệ thống tự động thu vào ngày phát hành Thẻ đối với năm đầu tiên, kể từ năm thứ hai phí thường niên được thu vào ngày sao kê của tháng đầu tiên của năm. Một năm là 12 tháng (năm đầu tiên được tính từ ngày phát hành đến ngày sao kê của tháng thứ 12, năm tiếp theo trở đi được tính từ ngày liền kề sau ngày sao kê của tháng thứ 12 của năm trước đó đến ngày sao kê của tháng thứ 12 của năm tương ứng). Không phát sinh phí thường niên đối với các Thẻ đã hết thời hạn sử dụng.

c) Phí rút tiền mặt: Được tính trên số tiền rút tại ĐƯTM hoặc tại máy ATM/POS. Phí này chưa bao gồm các phí được thu tại ĐƯTM hoặc tại máy ATM/POS (nếu có).

d) Phí thay thế Thẻ: Được tính khi Chủ Thẻ yêu cầu thay thế Thẻ do Thẻ bị mất/ thất lạc/ bị hỏng/ bị nuốt tại ATM.

e) Phí cấp lại PIN: Được tính khi Chủ Thẻ yêu cầu cấp lại PIN mới.

f) Phí sử dụng vượt hạn mức: Được tính một lần/kỳ khi Chủ Thẻ sử dụng vượt quá HMTTD được cấp.

g) Phí chậm thanh toán: Được tính một lần/kỳ trên số tiền chậm thanh toán của số tiền thanh toán tối thiểu khi Chủ Thẻ không thanh toán hoặc thanh toán không đủ số tiền thanh toán tối thiểu đúng hạn quy định.

h) Phí thay đổi HMTTD/HMTTD tạm thời: Được tính khi Chủ Thẻ yêu cầu tăng hay giảm HMTTD hiện tại.

i) Phí thay đổi hình thức bảo đảm sử dụng Thẻ: Được tính khi Chủ Thẻ yêu cầu thay đổi từ hình thức phát hành Thẻ có TSBĐ qua hình thức không có TSBĐ hoặc thay đổi TSBĐ.

j) Phí xác nhận theo yêu cầu của Chủ Thẻ: Được tính khi Chủ Thẻ yêu cầu xác nhận HMTTD, tình trạng tài khoản Thẻ tín dụng bằng văn bản tại quầy giao dịch.

k) Phí cấp bản sao Bảng sao kê giao dịch: Được tính khi Chủ Thẻ yêu cầu cấp thêm bản sao ngoài Bảng sao kê mà KienlongBank đã gửi cho Chủ Thẻ hàng tháng.

l) Phí cấp bản sao hóa đơn giao dịch: Được tính khi Chủ Thẻ yêu cầu cấp bản sao hóa đơn giao dịch ngoài hóa đơn Chủ Thẻ đã nhận tại ĐVCNT.

m) Phí khiếu nại: Được tính khi Chủ Thẻ khiếu nại không đúng hoặc không chính xác giao dịch.

n) Phí chuyển đổi ngoại tệ: Áp dụng đối với các giao dịch ngoại tệ.

o) Các loại phí khác: Được KienlongBank thông báo theo từng thời kỳ.

Khoản phí hoặc tỷ lệ phần trăm về phí, chi phí hoặc lãi suất đề cập tại Bản chấp thuận này được quy định tại biểu phí Thẻ tín dụng. Biểu phí Thẻ tín dụng có thể xem trên website https://kienlongbank.com của KienlongBank. Biểu phí này được điều chỉnh phù hợp với quy định của KienlongBank và của pháp luật trong từng thời kỳ và thông tin này được thông báo cho Chủ Thẻ về những sự thay đổi này theo cách mà KienlongBank cho là phù hợp. 

ĐIỀU 4. THANH TOÁN DƯ NỢ THẺ TÍN DỤNG

4.1. Định kỳ hàng tháng, sau ngày sao kê KienlongBank thực hiện gửi Bảng sao kê giao dịch cho Chủ Thẻ theo hình thức mà Chủ Thẻ đã đăng ký. Trong trường hợp vì bất cứ lý do ngoài khả năng kiểm soát của KienlongBank, KienlongBank không thể lập và gửi được Bảng sao kê giao dịch hoặc Chủ Thẻ không nhận được Bảng sao kê giao dịch nhưng không thông báo lại cho KienlongBank trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày lập Bảng sao kê thì Chủ Thẻ vẫn phải có trách nhiệm thanh toán các khoản phải trả trong kỳ, bao gồm cả các khoản lãi, phí phạt phát sinh.

4.2. Chủ Thẻ phải thông báo bằng văn bản (theo mẫu do KienlongBank quy định) về bất kỳ giao dịch nào trong Bảng sao kê giao dịch mà không do Chủ Thẻ thực hiện hoặc không hợp lệ trong thời gian là bảy mươi (70) ngày kể từ ngày thực hiện giao dịch. Quá thời hạn trên, (các) giao dịch trong Bảng sao kê giao dịch sẽ được coi là đúng và chính xác và Chủ Thẻ có trách nhiệm thanh toán khoản dư nợ liên quan đến giao dịch khiếu nại này. 

4.3. Ngay cả trong trường hợp Chủ Thẻ khiếu nại hoặc yêu cầu tra soát liên quan đến các giao dịch, Chủ Thẻ trước hết vẫn có trách nhiệm thanh toán cho KienlongBank tất cả số tiền phí, lãi theo thông báo của Bảng sao kê. Đồng thời, Chủ Thẻ bị ràng buộc bởi các quy chế, quy trình hoạt động của TCTQT liên quan đến giao dịch Thẻ (có in nhãn hiệu trên Thẻ).

4.4. Tất cả các khoản tiền chuyển hoặc ghi có vào tài khoản Thẻ (trước 16h hằng ngày) sẽ được KienlongBank tự động sử dụng để giảm số dư nợ hiện hữu trong tài khoản Thẻ, theo thứ tự ưu tiên dưới đây và theo thứ tự thời gian giao dịch được cập nhật vào hệ thống: (1) Phí (phí thường niên, phí rút tiền mặt, phí vượt hạn mức, phí chậm thanh toán, các phí khác,…), (2) Lãi, (3) Các khoản giao dịch ứng/rút tiền mặt, (4) Các khoản giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ (bao gồm các khoản trả góp (nếu có)), (5) Các khoản giao dịch khác; hoặc theo thứ tự khác mà KienlongBank cho là phù hợp.

4.5. Người thừa kế, cơ quan hoặc tổ chức kế thừa quyền và nghĩa vụ của Chủ Thẻ (Chủ Thẻ chính, Chủ Thẻ phụ) trong trường hợp Chủ Thẻ bị mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, bị khởi tố/truy tố/xét xử hình sự, chết/bị Tòa án tuyên bố chết, mất tích/bị Tòa án tuyên bố mất tích … phải có trách nhiệm thanh toán toàn bộ dư nợ và hoàn tất các nghĩa vụ đối với KienlongBank theo quy định của KienlongBank và quy định của pháp luật có liên quan. Nếu khoản dư nợ chưa được thanh toán, KienlongBank sẽ có quyền tiếp tục tính tiền lãi ngân hàng theo mức lãi suất được áp dụng tại thời điểm đó trên khoản tiền không được hoàn trả.

4.6. Không ảnh hưởng tới các Điều khoản khác tại Bản chấp thuận này, nếu Chủ Thẻ dự định sẽ không có mặt tại Việt Nam trên một tháng, tất cả việc thanh toán liên quan đến tài khoản Thẻ phải được thực hiện trước khi Chủ Thẻ rời khỏi Việt Nam.

4.7. Trường hợp Chủ Thẻ không thể tiếp tục sử dụng Thẻ vì lý do Thẻ hết hiệu lực, bị thu hồi, ngừng sử dụng hoặc vì bất kỳ lý do nào khác, Chủ Thẻ phải thanh toán hết toàn bộ dư nợ, lãi, phí liên quan (nếu có) của các giao dịch phát sinh trước ngày chấm dứt sử dụng Thẻ.

4.8. Chủ Thẻ phải thanh toán dư nợ Thẻ tín dụng ít nhất bằng giá trị thanh toán tối thiểu và đúng hạn quy định được thông báo trong Bảng sao kê.

ĐIỀU 5. ĐỒNG TIỀN THANH TOÁN VÀ TỶ GIÁ QUY ĐỔI

5.1. Đồng tiền thanh toán: Trong lãnh thổ Việt Nam, Thẻ tín dụng quốc tế do KienlongBank phát hành giao dịch bằng đồng Việt Nam (VND). Chủ Thẻ chỉ được sử dụng Thẻ để thực hiện các giao dịch bằng ngoại tệ với các tổ chức và cá nhân cung cấp hàng hóa dịch vụ được phép thu ngoại tệ theo quy định hiện hành của pháp luật về quản lý ngoại hối. Ngoài lãnh thổ Việt Nam, các giao dịch Thẻ thực hiện bằng đồng tiền theo quy định của nước/vùng lãnh thổ nơi giao dịch được thực hiện.

5.2. Tỷ giá quy đổi: Do KienlongBank quy định phù hợp với quy định của pháp luật trong từng thời kỳ và được công bố trên website https://kienlongbank.com.

ĐIỀU 6. CHUYỂN NỢ QUÁ HẠN, KHÓA THẺ VÀ THU HỒI NỢ

6.1. Chuyển nợ quá hạn

Sau ngày đến hạn thanh toán, nếu Chủ Thẻ không thanh toán hoặc thanh toán không đủ số tiền thanh toán tối thiểu, KienlongBank được quyền chuyển toàn bộ dư nợ sang nợ quá hạn, bao gồm cả các giao dịch đã phát sinh nhưng chưa được ghi nợ.

6.2. Khóa Thẻ và Thu hồi nợ

a) KienlongBank được quyền khoá Thẻ của Chủ Thẻ trong những trường hợp sau:

 • Sau 30 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán nếu Chủ Thẻ không thanh toán hoặc thanh toán nhỏ hơn giá trị thanh toán tối thiểu;
 • Chủ Thẻ đã chi vượt HMTTD mà không được KienlongBank cho phép;
 • Chủ Thẻ vi phạm quy định về sử dụng Thẻ của KienlongBank hoặc vi phạm các quy định của pháp luật trong việc sử dụng Thẻ;
 • Các trường hợp nghi ngờ liên quan đến các hành vi gian lận, giả mạo và quản lý rủi ro;
 • Các trường hợp liên quan đến nghỉ việc, thu nhập dẫn đến việc không đáp ứng được điều kiện sử dụng Thẻ theo quy định của KienlongBank;
 • Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
 • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

b) Sau khi chuyển nợ quá hạn, KienlongBank được quyền tạm khóa Thẻ hoặc chấm dứt việc sử dụng Thẻ của Chủ Thẻ và thực hiện các biện pháp theo quy định của KienlongBank và quy định của pháp luật để thu hồi nợ.

c) Trong trường hợp dư nợ Thẻ tín dụng bị chuyển sang nợ quá hạn, Chủ Thẻ đồng ý cho KienlongBank được quyền trích nợ từ Tài khoản đăng ký, các tài khoản tiền gửi thanh toán khác của Chủ Thẻ mở tại KienlongBank, sổ tiết kiệm của Chủ Thẻ để thu nợ theo các phương thức mà KienlongBank lựa chọn mà không cần thêm bất cứ chấp thuận nào từ phía Chủ Thẻ. Trong trường hợp xử lý TSBĐ là sổ tiết kiệm của Chủ Thẻ hoặc trích nợ từ tiền gửi tiết kiệm của Chủ Thẻ để thanh toán các khoản dư nợ, KienlongBank được miễn trách nhiệm về việc chấm dứt trước hạn kỳ hạn gửi tiền của Chủ Thẻ. 

d) Chủ Thẻ đồng ý cho KienlongBank được quyền thu nợ từ các nguồn lương, thu nhập của Chủ Thẻ hay từ cơ quan, đơn vị công tác hay bất cứ tài sản nào khác của Chủ Thẻ hoặc TSBĐ của các khoản vay khác của Chủ Thẻ tại KienlongBank mà không cần có xác nhận của Chủ Thẻ. Việc xử lý tài sản để thu nợ sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật liên quan. KienlongBank được quyền lập Ủy nhiệm thu yêu cầu các ngân hàng mở tài khoản cho Chủ Thẻ trích tiền để thu hồi nợ gốc, lãi, phí trong trường hợp các khoản nợ của Chủ Thẻ bị chuyển sang khoản nợ quá hạn. 

e) Nếu KienlongBank phải chịu bất kỳ chi phí pháp lý hoặc chi phí thu hồi nợ hoặc các chi phí khác mà các khoản chi phí này là khoản tiền hợp lý để khiếu nại, thu lại, thu hồi hoặc kiện tụng nhằm mục đích lấy lại được bất kỳ khoản tiền nào phải trả theo Bản chấp thuận này từ Chủ Thẻ hoặc để thực hiện các biện pháp khắc phục do Chủ Thẻ không thực hiện hoặc không tuân thủ bất kỳ Điều khoản nào của Bản chấp thuận này, Chủ Thẻ sẽ phải bồi hoàn cho KienlongBank ngay khi KienlongBank yêu cầu các khoản phí pháp lý, các loại phí và chi phí mà KienlongBank phải chịu để thực hiện biện pháp khắc phục đó. Nếu Chủ Thẻ không hoàn trả những khoản phí này, KienlongBank có quyền tiếp tục tính lãi trên dư nợ phát sinh từ các chi phí này theo mức lãi suất được áp dụng tại thời điểm đó tại KienlongBank.

f) KienlongBank có thể tự mình thu hồi hoặc thuê bên thứ ba, phù hợp với quy định của pháp luật, để thu hồi các khoản dư nợ chưa thanh toán. KienlongBank liên đới chịu trách nhiệm với hành vi của bên thứ ba trong hoạt động thu hồi nợ.

g) Dư nợ chưa thanh toán của Chủ Thẻ được hiểu bao gồm số tiền giao dịch gốc, tiền lãi và phí phát sinh liên quan.

ĐIỀU 7. BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM NGHĨA VỤ HOÀN TRẢ VỐN VAY

7.1. Trường hợp phát hành Thẻ không có TSBĐ

a) Trường hợp Chủ Thẻ không thực hiện đúng cam kết theo Bản chấp thuận này hoặc khi KienlongBank nhận thấy Chủ Thẻ không có khả năng trả nợ hoặc khi Chủ Thẻ có những thay đổi bất lợi làm ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của Chủ Thẻ, KienlongBank có quyền yêu cầu Chủ Thẻ thực hiện biện pháp bảo đảm bắt buộc bằng cầm cố giấy tờ có giá (Kỳ phiếu, Trái phiếu do các Tổ chức tín dụng phát hành, Trái phiếu công trình, đô thị và Trái phiếu, Công trái của Chính phủ…) hoặc sổ tiết kiệm do KienlongBank phát hành hoặc các tài sản khác của Chủ Thẻ hoặc của Bên thứ ba được KienlongBank chấp nhận, hoặc sử dụng các biện pháp thu hồi nợ theo quy định của KienlongBank và phù hợp với quy định pháp luật.

b) Trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo thực hiện biện pháp bảo đảm bắt buộc của KienlongBank thì Chủ Thẻ có trách nhiệm bổ sung tài sản bảo đảm và hoàn thành các thủ tục liên quan. Trường hợp Chủ Thẻ không hoàn thành theo yêu cầu, KienlongBank sẽ chuyển các khoản phải thanh toán của Chủ Thẻ sang nợ quá hạn và thực hiện các biện pháp thu hồi nợ theo quy định của KienlongBank và quy định của pháp luật.

7.2. Trường hợp phát hành Thẻ có TSBĐ

Chủ Thẻ phải thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của KienlongBank và có nghĩa vụ tuân thủ các quy định của KienlongBank về bảo đảm tiền vay và quản lý tài sản bảo đảm.

ĐIỀU 8. CHẤM DỨT SỬ DỤNG THẺ

8.1. Chủ Thẻ có thể yêu cầu KienlongBank chấm dứt việc sử dụng Thẻ trong các trường hợp sau:

a) Thẻ chưa hết thời hạn hiệu lực nhưng Chủ Thẻ yêu cầu chấm dứt sử dụng Thẻ.

b) Thẻ hết thời hạn hiệu lực nhưng Chủ Thẻ không có yêu cầu gia hạn Thẻ.

c) Thẻ bị hỏng, bị mất cắp thất lạc và không có nhu cầu phát hành lại Thẻ để sử  dụng.

d) Chủ Thẻ chính yêu cầu chấm dứt việc sử dụng Thẻ của Chủ Thẻ phụ.

e) Chủ Thẻ phụ chấm dứt sử dụng Thẻ khi Chủ Thẻ chính chấm dứt sử dụng.

8.2. KienlongBank có quyền chấm dứt việc sử dụng Thẻ trước hạn mà không cần thông báo trước cho Chủ Thẻ trong các trường hợp sau:

a) Chủ Thẻ có phát sinh nợ quá hạn Thẻ tại KienlongBank trên 90 ngày hoặc không thực hiện nghĩa vụ thanh toán sau khi KienlongBank đã thông báo nợ lần 02.

b) Chủ Thẻ có một hoặc một số khoản vay và/hoặc tài khoản Thẻ tín dụng đã bị chuyển nợ quá hạn tại KienlongBank và/hoặc tại các tổ chức tín dụng khác và/hoặc không có khả năng trả nợ.

c) Chủ Thẻ có liên quan đến rủi ro và gian lận Thẻ, giao dịch có dấu hiệu không bình thường hoặc không có các nổ lực cần thiết để ngăn ngừa quản lý rủi ro và gian lận Thẻ.

d) Thông tin Chủ Thẻ cung cấp không chính xác hoặc việc phát hành Thẻ bị thực hiện gian lận.

e) Chủ Thẻ từ chối nhận Thẻ khi KienlongBank phát hành lần đầu tiên.

f) CBNV của KienlongBank/ Công ty con KienlongBank nghỉ việc nhưng không cung cấp chứng từ theo quy định.

g) Chủ Thẻ vi phạm quy định về sử dụng Thẻ của KienlongBank hoặc vi phạm quy định pháp luật có liên quan đến việc sử dụng Thẻ. 

h) Chủ Thẻ thuộc một trong các trường hợp: bị mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, bị khởi tố/ truy tố/ xét xử hình sự, chết/ bị Tòa án tuyên bố chết, mất tích/ bị Tòa án tuyên bố mất tích.

i) Theo yêu cầu, quyết định, chỉ thị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc bất kỳ văn bản, quy định pháp luật nào hoặc theo quy định của TCTQT.

j) Việc duy trì Thẻ/ HMTTD đã cấp dẫn đến việc KienlongBank vi phạm các quy định của KienlongBank hoặc quy định pháp luật có liên quan.

k) Các nguy cơ khác ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của Chủ Thẻ theo nhận định KienlongBank.

l) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

8.3. Nguyên tắc chấm dứt sử dụng Thẻ 

a) Khi KienlongBank hay Chủ Thẻ chấm dứt việc sử dụng Thẻ, Chủ Thẻ phải thanh toán toàn bộ dư nợ (bao gồm các giao dịch đã phát sinh nhưng chưa nhận được thông báo hạch toán từ TCTQT hoặc các khoản lãi dự thu chưa được hạch toán trên Bảng sao kê...) và gửi trả lại Thẻ cho KienlongBank trong thời hạn 03 ngày trừ trường hợp Thẻ bị mất cắp/thất lạc/hết hạn sử dụng. 

b) Việc chấm dứt sử dụng Thẻ chỉ có hiệu lực khi Chủ Thẻ thanh toán toàn bộ dư nợ và hoàn tất các nghĩa vụ liên quan với KienlongBank (nếu có).

c) Khi việc chấm dứt Thẻ tín dụng có hiệu lực và tất các các khiếu nại liên quan đến việc sử dụng Thẻ của Chủ Thẻ đã được giải quyết xong, KienlongBank sẽ thực hiện giải chấp tài sản bảo đảm (nếu có) cho Khách hàng theo quy định.

d) Chủ Thẻ có thể yêu cầu KienlongBank trích tiền từ TSBĐ để thanh lý.

e) Trong một số trường hợp, việc chấm dứt sử dụng Thẻ lập tức có hiệu lực khi KienlongBank thông báo cho Chủ Thẻ bằng văn bản.

f) Sau 30 ngày kể từ ngày KienlongBank có thông báo chấm dứt việc sử dụng Thẻ mà Chủ Thẻ không thanh toán đủ số dư nợ thì KienlongBank sẽ chuyển toàn bộ dư nợ sang nợ quá hạn và áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định của KienlongBank và pháp luật để thu hồi nợ và các khoản phí có liên quan.

ĐIỀU 9. THẺ HOẶC SỐ PIN BỊ MẤT, ĐÁNH CẮP HOẶC BỊ LỢI DỤNG

9.1. Trong trường hợp Thẻ bị lợi dụng, Chủ Thẻ phải báo ngay khi phát hiện ra Thẻ bị   lợi dụng cho Đơn vị của KienlongBank hoặc thông báo cho Dịch Vụ Khách Hàng 24/7 theo số điện thoại được thông báo trên website chính thức của KienlongBank. Chủ Thẻ phải chịu trách nhiệm về các giao dịch Thẻ tín dụng nếu giao dịch được thực hiện trước thời điểm Khách hàng thông báo về việc Thẻ bị mất, thất lạc đến Dịch Vụ Khách Hàng 24/7 và sau 30 phút kể từ thời điểm thông báo tới Dịch Vụ Khách Hàng 24/7.

9.2. Trong trường hợp Thẻ bị lợi dụng trước khi KienlongBank nhận được thông báo từ Chủ Thẻ, Chủ Thẻ phải hoàn toàn chịu thiệt hại và bồi thường thiệt hại do việc để Thẻ bị lợi dụng gây ra.

9.3. Trong trường hợp Thẻ bị lợi dụng (ngoại trừ các giao dịch liên quan đến việc chi tiêu/thanh toán qua kênh Thương mại điện tử) sau thời điểm KienlongBank nhận được thông báo từ Chủ Thẻ thì KienlongBank sẽ chịu thiệt hại và bồi thường thiệt hại cho Chủ Thẻ do việc để Thẻ bị lợi dụng sau thời điểm KienlongBank nhận được thông báo từ Chủ Thẻ.

ĐIỀU 10. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ THẺ

10.1. Quyền của Chủ Thẻ:

a) Được nhận Thẻ và PIN theo thông tin địa chỉ đã đăng ký với KienlongBank với cách thức gửi Thẻ và PIN được KienlongBank quy định từng thời kỳ.

b) Được cấp HMTTD và sử dụng Thẻ để thực hiện các giao dịch tại máy ATM/ POS hoặc website thương mại điện tử chấp nhận Thẻ mang thương hiệu TCTQT cấp trong HMTTD được cấp.

c) Nộp tiền vào tài khoản Thẻ tín dụng với nhiều hình thức (nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản…) để gia tăng HMTTD tạm thời trong trường hợp cần thiết.

d) Có văn bản yêu cầu KienlongBank thay đổi HMTTD/HMTTD tạm thời, thay đổi loại Thẻ/hạng Thẻ, cấp lại PIN, thay thế Thẻ, gia hạn Thẻ, chấm dứt việc sử dụng Thẻ.

e) Yêu cầu KienlongBank khóa Thẻ trong trường hợp Thẻ bị mất cắp/ thất lạc hoặc phát hiện Thẻ bị nghi ngờ giả mạo.

f) Yêu cầu KienlongBank tự động ghi nợ tài khoản tiền gửi thanh toán của Chủ Thẻ mở tại KienlongBank để thanh toán các khoản dư nợ phát sinh.

g) Được KienlongBank cung cấp Bảng sao kê giao dịch hàng tháng hoặc các thông tin đột xuất về giao dịch Thẻ, số dư, hạn mức liên quan đến việc sử dụng Thẻ.

h) Được cung cấp dịch vụ tiếp nhận thông tin, xử lý giao dịch 24/7 theo quy định của KienlongBank từng thời kỳ và quy định pháp luật có liên quan; được cung cấp dịch vụ thông báo giao dịch qua tin nhắn (SMS), dịch vụ cung cấp thông tin qua điện thoại theo thỏa thuận với KienlongBank.

i) Được khiếu nại về những sai sót (nếu có) trong quá trình sử dụng Thẻ trong thời hạn chậm nhất 14 (mười bốn) ngày kể từ ngày lập Bảng sao kê. 

j) Đề nghị KienlongBank phát hành Thẻ phụ. 

k) Chủ Thẻ chính được quyền đề nghị KienlongBank tạm khóa Thẻ hoặc chấm dứt quyền sử dụng Thẻ của Chủ Thẻ phụ.

l) Được tham gia các chương trình ưu đãi, tích lũy điểm thưởng, các chương trình chăm sóc khách hàng khác theo quy định của KienlongBank.

m) Khi bị mất, thất lạc Thẻ hoặc muốn đổi Thẻ khác, Chủ Thẻ có thể yêu cầu KienlongBank cấp Thẻ mới thay thế và phải trả phí cho KienlongBank (nếu có).

n) Chủ Thẻ chính là tổ chức được quyền ủy quyền cho cá nhân sử dụng Thẻ.

10.2. Nghĩa vụ của Chủ Thẻ:

a) Chủ Thẻ và/hoặc người được Chủ Thẻ ủy quyền sử dụng Thẻ sẽ phải ký vào Thẻ ngay lập tức khi nhận được Thẻ và sẽ không được phép cho bất kỳ người nào sử dụng Thẻ và lúc nào cũng phải giữ gìn và bảo vệ Thẻ của mình.

b) Chủ Thẻ sẽ phải chịu trách nhiệm về tất cả các giao dịch Thẻ mà Chủ Thẻ và Người được Chủ Thẻ ủy quyền sử dụng Thẻ đã thực hiện được liệt kê tại Bảng sao kê cũng như tất cả các phí liên quan được quy định dưới đây mà không bị ảnh hưởng bởi việc chấm dứt của Bản chấp thuận này.

c) Chủ Thẻ sẽ chịu mọi rủi ro phát sinh liên quan đến các giao dịch Thẻ được thực hiện theo hình thức thanh toán thương mại điện tử. 

d) Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác theo yêu cầu của KienlongBank khi đề nghị phát hành Thẻ và trong quá trình sử dụng Thẻ. Thông báo cho KienlongBank ngay khi có sự thay đổi thông tin cá nhân. 

e) Liên hệ KienlongBank để thực hiện kích hoạt Thẻ qua các kênh mà KienlongBank cung cấp theo từng thời kỳ.

f) Thanh toán dư nợ đúng hạn cho KienlongBank theo quy định.

g) Có trách nhiệm tự kiểm tra thời hạn sử dụng Thẻ, việc gia hạn Thẻ; việc thay đổi các quy định, điều kiện, điều khoản, lãi suất, các loại phí hoặc các thay đổi khác liên quan đến việc sử dụng Thẻ của Chủ Thẻ. Nếu việc hết thời hạn sử dụng Thẻ và Khách hàng không yêu cầu chấm dứt việc sử dụng Thẻ thì trong trường hợp này xem như Chủ Thẻ đồng ý chấp nhận tuân thủ những nội dung đã ký kết và các nội dung đã được sửa đổi, bổ sung.

h) Đồng ý cho KienlongBank cung cấp các thông tin liên quan đến Chủ Thẻ và các giao dịch Thẻ qua điện thoại, SMS, email (hoặc các hình thức khác phù hợp) theo thỏa thuận giữa Chủ Thẻ và KienlongBank.

i) Phải bảo mật các thông tin liên quan đến Thẻ (số PIN, mật khẩu, thông tin bảo mật khác….). Tự chịu trách nhiệm đối với mọi rủi ro, tranh chấp, thiệt hại phát sinh liên quan đến quá trình chi tiêu qua mạng bằng Thẻ tín dụng quốc tế KienlongBank (như bị người khác lợi dụng, sử dụng Thẻ, số PIN, thông tin liên quan đến Thẻ đó để gian lận, thanh toán hoặc thực hiện các hành vi khác không đúng với quy định của KienlongBank, gây thiệt hại cho Chủ Thẻ…).

j) Thông báo bằng hình thức nhanh nhất (điện thoại, email…) cho KienlongBank khi Thẻ bị mất cắp, thất lạc, lộ số PIN hoặc nghi ngờ Thẻ đang bị lợi dụng, giao dịch giả mạo theo số điện thoại dịch vụ 24/7, số Hotline của KienlongBank hoặc liên hệ các CN/PGD của KienlongBank gần nhất. 

k) Chịu trách nhiệm về tất cả những giao dịch bằng Thẻ đã được thực hiện trước khi KienlongBank nhận được thông báo về việc Thẻ bị mất cắp, bị thất lạc hoặc việc sử dụng Thẻ và/hoặc sử dụng thông tin trên Thẻ trái phép bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch lừa đảo và/hoặc chữ ký giả mạo bởi bất kỳ bên thứ ba nào khác.

l) Chịu mọi tổn thất về tài chính đối với các giao dịch Thẻ thực hiện thông qua Thẻ EMV/Thẻ từ và/hoặc giao dịch trực tuyến có sử dụng dịch vụ xác thực giao dịch trực tuyến Thẻ quốc tế của KienlongBank.

m) Chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến chất lượng hàng hóa, dịch vụ với ĐVCNT và việc này không ảnh hưởng đến nghĩa vụ thanh toán của Chủ Thẻ vào ngày đến hạn thanh toán cho KienlongBank.

n) Hợp tác với KienlongBank trong quá trình điều tra các giao dịch gian lận phát sinh liên quan đến sử dụng Thẻ tín dụng bằng cách cung cấp thông tin liên quan đến Thẻ, thông tin liên quan đến quá trình sử dụng Thẻ và các thông tin khác theo yêu cầu của KienlongBank.

o) Chủ Thẻ phụ chịu trách nhiệm cho việc sử dụng Thẻ phụ của mình nhưng Chủ Thẻ chính vẫn phải chịu trách nhiệm cho việc sử dụng cả Thẻ chính và (các) Thẻ phụ. Chủ Thẻ phụ không phải chịu trách nhiệm cho việc sử dụng Thẻ của Chủ Thẻ chính và (các) Chủ Thẻ phụ khác.

p) Chủ Thẻ phụ sử dụng Hạn mức tín dụng theo đề nghị của Chủ Thẻ chính.

q) Chủ Thẻ chính chịu trách nhiệm về việc sử dụng Thẻ và các giao dịch được thực hiện bằng Thẻ của Thẻ chính và các Thẻ phụ, đồng thời chịu trách nhiệm thanh toán cho KienlongBank toàn bộ dư nợ của Chủ Thẻ chính và (các) Chủ Thẻ phụ. Trường hợp Chủ Thẻ chính không có khả năng thanh toán số dư nợ (các) Chủ Thẻ phụ phải có trách nhiệm thanh toán cho KienlongBank toàn bộ số dư nợ.

r) Tổ chức chịu trách nhiệm thanh toán cho KienlongBank toàn bộ dư nợ của cá nhân được ủy quyền sử dụng Thẻ. Thẻ là tài sản của KienlongBank và sẽ không được chuyển nhượng nên Chủ Thẻ sẽ phải lập tức trả lại Thẻ cho KienlongBank khi KienlongBank yêu cầu.

s) Chủ Thẻ có trách nhiệm thông báo ngay cho KienlongBank bằng văn bản về bất kỳ thay đổi nào về việc làm, địa chỉ nơi làm việc, địa chỉ nơi ở và các thông tin liên lạc khác của Chủ Thẻ.

t) Mỗi lần sử dụng Thẻ để rút tiền mặt tại các điểm ứng tiền mặt hay thanh toán tiền hàng hóa dịch vụ, Chủ Thẻ phải ký hóa đơn thanh toán giống chữ ký mẫu, trừ những giao dịch thực hiện bằng đơn đặt hàng qua thư, điện thoại, internet không yêu cầu có chữ ký của Chủ Thẻ và được sự chấp thuận của KienlongBank.

u) Chủ Thẻ hoàn trả ngay lập tức và vô điều kiện cho KienlongBank theo yêu cầu của KienlongBank đối với các khoản mà Chủ Thẻ rút thừa, rút/thanh toán quá HMTD, giao dịch ghi có nhầm vào tài khoản của Chủ Thẻ, giao dịch tra soát khiếu nại tại ATM và ĐVCNT đã được tạm ứng cho Chủ Thẻ và các giao dịch nhầm lẫn khác mà Chủ Thẻ không chứng minh được quyền sở hữu hợp pháp. Đồng ý để KienlongBank tự động ghi nợ, tạm khóa và trích tiền trên các tài khoản thanh toán/tiền gửi của Chủ Thẻ mở tại KienlongBank để thu hồi các khoản tiền này mà không cần thông báo cho Chủ Thẻ.

ĐIỀU 11. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA KIENLONGBANK

11.1. Quyền của KienlongBank:

a) Nhắc nhở Chủ Thẻ về việc thanh toán dư nợ Thẻ tín dụng.

b) Được quyền xác minh các thông tin do Chủ Thẻ, Bên bảo đảm cung cấp bằng bất kỳ hình thức nào nhằm phục vụ cho công tác phát hành Thẻ hoặc việc cung cấp thông tin liên quan đến Chủ Thẻ và các giao dịch Thẻ qua điện thoại, SMS, email (hoặc các hình thức khác phù hợp) theo thỏa thuận giữa Chủ Thẻ và KienlongBank. 

c) Khi Thẻ sắp hết hạn sử dụng, KienlongBank có quyền nhưng không có nghĩa vụ thông báo cho Chủ Thẻ về việc gia hạn Thẻ qua thư hoặc điện thoại hoặc các hình thức khác. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày gửi Bảng sao kê giao dịch hoặc tin nhắn hoặc thư điện tử, nếu KienlongBank không nhận được phản hồi của Chủ Thẻ về việc không tiếp tục sử dụng Thẻ, đồng nghĩa với việc Chủ Thẻ đồng ý tiếp tục sử dụng Thẻ, khi đó, Thẻ mới sẽ được KienlongBank gửi đến cho Chủ Thẻ theo địa chỉ đã đăng ký. KienlongBank không chịu trách nhiệm về việc Thẻ bị thất lạc, bị mất, đánh cắp hay lạm dụng trong trường hợp này.

d) KienlongBank không chịu trách nhiệm về việc giao hàng, chất lượng hàng hóa, dịch vụ được chi trả bằng Thẻ bao gồm cả hàng hóa và dịch vụ của các điểm chấp nhận Thẻ hoặc hàng hóa, dịch vụ từ các chương trình khuyến mãi. Tranh chấp giữa ĐVCNT/ các website thương mại điện tử và Chủ Thẻ liên quan đến việc giao hàng, chất lượng hàng hóa dịch vụ không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nghĩa vụ thanh toán của Chủ Thẻ theo yêu cầu của KienlongBank.

e) Được quyền từ chối chấp nhận Thẻ; khóa Thẻ, chấm dứt việc sử dụng Thẻ bằng việc hủy Thẻ hoặc thu hồi Thẻ của Chủ Thẻ theo quy định tại Bản chấp thuận này.

f) Từ chối các yêu cầu dịch vụ, các yêu cầu cấp phép của Chủ Thẻ nếu yêu cầu không phù hợp với điều kiện và quy định của KienlongBank hoặc các trường hợp ngoài khả năng kiểm soát.

g) Thực hiện ghi nợ/ghi có số tiền của các giao dịch Thẻ được ghi nhận tự động vào tài khoản Thẻ tín dụng từ hệ thống của các tổ chức Thẻ mà không phụ thuộc vào sự đồng ý của Chủ Thẻ liên quan đến giao dịch đó hoặc giao dịch do người khác thực hiện bằng Thẻ của Chủ Thẻ hoặc các thông tin bảo mật Thẻ bị lợi dụng hoặc các trường hợp phát sinh khác mà Chủ Thẻ không thông báo với KienlongBank để thực hiện khóa Thẻ.

h) Được quyền định kỳ đánh giá lại việc sử dụng HMTTD của Chủ Thẻ cũng như đánh giá lại các điều kiện phát hành, sử dụng Thẻ tín dụng của Chủ Thẻ theo đúng quy định của KienlongBank và trên cơ sở của việc đánh giá đó, KienlongBank có quyền đơn phương thay đổi/chấm dứt HMTTD đã cấp cho Chủ Thẻ.

i) Khi đến hạn thực hiện nghĩa vụ trả nợ, kể cả trong trường hợp KienlongBank chấm dứt hiệu lực Thẻ và thu hồi nợ trước hạn, nếu Chủ Thẻ không trả hết nợ thì toàn bộ dư nợ của Chủ Thẻ bị chuyển sang nợ quá hạn và KienlongBank có quyền áp dụng các biện pháp xử lý TSBĐ để thu hồi nợ theo quy định của KienlongBank và quy định pháp luật có liên quan. 

j) Nếu KienlongBank trích nợ tài khoản tiền gửi và/hoặc sổ tiết kiệm của Chủ Thẻ để thu hồi nợ thì tài khoản và/hoặc sổ tiết kiệm đó mặc nhiên được coi là không kỳ hạn.

k) Tất cả các chứng từ liên quan đến giao dịch Thẻ như là bằng chứng để KienlongBank xác thực để phục vụ cho việc tra soát, khiếu nại theo đúng quy định của pháp luật.

l) Khi cần thiết, KienlongBank có quyền cung cấp cho các cơ quan có thẩm quyền những thông tin liên quan đến Chủ Thẻ, Bên bảo đảm, tài khoản Thẻ tín dụng và giao dịch Thẻ theo đúng quy định của pháp luật và TCTQT, hoặc phục vụ yêu cầu tra soát, yêu cầu quản trị và xử lý tài sản bảo đảm.

m) Được miễn trách nhiệm trong trường hợp hệ thống xử lý, hệ thống truyền tin, hệ thống mạng kỹ thuật… bị trục trặc ngoài khả năng kiểm soát của KienlongBank.

n) Được miễn trách nhiệm đối với bất kỳ sự từ chối nào của ĐVCNT (trừ những lỗi về kỹ thuật liên quan đến việc sử dụng Thẻ của KienlongBank). 

o) Trong quá trình cung cấp các dịch vụ Thẻ tín dụng, KienlongBank có quyền ghi âm lại các chỉ dẫn bằng lời nói nhận được từ Chủ Thẻ và/hoặc bất kỳ các thông tin bằng lời nói giữa Chủ Thẻ với KienlongBank liên quan đến các dịch vụ đó.

11.2. Nghĩa vụ của KienlongBank:

a) Tuân thủ các quy định về phát hành và thanh toán Thẻ tín dụng quốc tế, bảo đảm các quyền lợi của Chủ Thẻ theo quy định.

b) Đáp ứng các yêu cầu dịch vụ của Chủ Thẻ theo đúng quy định. 

c) Thẩm định và cấp HMTTD đối với Chủ Thẻ đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của KienlongBank.

d) Định kỳ hàng tháng, lập Bảng sao kê Thẻ tín dụng gửi Chủ Thẻ theo đúng phương thức đã thỏa thuận với Chủ Thẻ.

e) Thông báo cho Chủ Thẻ về việc thay đổi lãi suất, các loại phí hoặc các thay đổi khác liên quan đến việc sử dụng Thẻ của Chủ Thẻ. Mọi sự thay đổi, bổ sung được thông báo trên website https://kienlongbank.com và/hoặc các phương thức điện tử khác sẽ có hiệu lực áp dụng sau 07 (bảy) ngày kể từ ngày thông báo. 

f) Giải chấp các TSBĐ cho việc sử dụng Thẻ kể từ ngày việc chấm dứt sử dụng Thẻ có hiệu lực và tất cả khiếu nại (nếu có) liên quan đến việc sử dụng Thẻ đã được giải quyết xong hoặc Chủ Thẻ đã hoàn thành các nghĩa vụ với KienlongBank. Đối với các TSBĐ cho việc tăng HMTTD tạm thời, KienlongBank cũng sẽ giải chấp sau 10 ngày kể từ ngày HMTTD tạm thời hết hạn và Chủ Thẻ đã thanh toán hết các khoản chi tiêu liên quan đến HMTTD được tăng.

g) Bảo mật các thông tin liên quan đến Chủ Thẻ, Bên bảo đảm hoặc các bên khác có liên quan trừ trường hợp phải cung cấp nhằm phục vụ cho công tác tra soát có liên quan đến bên thứ ba hoặc cung cấp theo thỏa thuận của các bên hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

h) Cung cấp dịch vụ hotline 24/7 đáp ứng nhu cầu tiếp nhận, xử lý yêu cầu của Chủ Thẻ.

i) Giải quyết các yêu cầu, tra soát, khiếu nại của Chủ Thẻ liên quan đến việc sử dụng Thẻ theo quy định của TCTQT.

j) Đảm bảo dịch vụ Thẻ vận hành ổn định, an toàn và tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đến việc cung ứng dịch vụ.

ĐIỀU 12. CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

12.1. Chứng từ xác minh giao dịch của Chủ Thẻ

Bất kỳ chứng nhận hoặc quyết định nào của KienlongBank về số tiền, các thông tin khác của giao dịch Thẻ sẽ là bằng chứng duy nhất xác thực về việc Chủ Thẻ và/hoặc người được Chủ Thẻ ủy quyền thực hiện giao dịch Thẻ. 

12.2. Nhận Thẻ và kích hoạt Thẻ

Trong vòng 180 ngày kể từ ngày phát hành Thẻ, Chủ Thẻ có trách nhiệm nhận và kích hoạt Thẻ để sử dụng. Sau thời hạn này, Thẻ không người nhận sẽ bị huỷ và Chủ Thẻ phải chịu khoản phí phát hành và phí thường niên cho năm đầu tiên (nếu có) kể từ ngày phát hành Thẻ.

12.3. Thông báo

Bất kỳ thông báo nào do KienlongBank gửi đi theo Bản chấp thuận này sẽ được coi là Chủ Thẻ đã nhận được trong vòng ba (03) ngày sau khi KienlongBank gửi thông báo bằng đường bưu điện tới địa chỉ mới nhất mà Chủ Thẻ thông báo cho KienlongBank.

12.4. Trò chơi cờ bạc hoặc các giao dịch bất hợp pháp khác

Thẻ không được sử dụng để trả cho những khoản thanh toán trò chơi cờ bạc hoặc các giao dịch khác bất hợp pháp theo các quy định pháp luật hiện hành mà KienlongBank có quyền từ chối xử lý hoặc thanh toán. Trong trường hợp KienlongBank nghi ngờ, cho rằng hoặc biết rằng bất kỳ giao dịch Thẻ được thực hiện vì các mục đích này hoặc liên quan đến việc chơi cờ bạc hoặc một giao dịch bất hợp pháp theo các quy định của pháp luật hiện hành hoặc liên quan, KienlongBank có quyền giữ hoặc hủy bỏ giao dịch đó qua Thẻ.

12.5. Chuyển Thẻ và Mật Mã Cá Nhân (số PIN)

Chủ Thẻ chấp thuận rằng KienlongBank có toàn quyền chuyển Thẻ và Mật Mã Cá Nhân (số PIN) cho Chủ Thẻ qua đường bưu điện hoặc theo bất kỳ cách thức chuyển giao nào mà KienlongBank cho là thích hợp.

12.6. Thời hạn sử dụng của Thẻ

KienlongBank phát hành Thẻ với thời hạn sử dụng tối đa là ba (03) năm kể từ ngày phát hành. Thẻ tín dụng phụ sẽ có cùng thời hạn sử dụng với Thẻ tín dụng chính. Việc gia hạn Thẻ sẽ được thực hiện theo quy định của KienlongBank tại từng thời kỳ.

12.7. Sửa đổi các điều khoản, điều kiện

KienlongBank có toàn quyền sửa đổi bất kỳ quy định nào của Bản chấp thuận này trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật và được thông báo trên website https://kienlongbank.com. Những sửa đổi đó sẽ ràng buộc Chủ Thẻ sau khi thông báo cho Chủ Thẻ (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc công bố tại trụ sở KienlongBank hoặc bất kỳ văn phòng nào của KienlongBank, hoặc trên Bảng sao kê). Việc sử dụng Thẻ sau ngày mà các sửa đổi của Bản chấp thuận này có hiệu lực (được quy định tại thông báo của KienlongBank) sẽ được xem là sự chấp thuận hoàn toàn của Chủ Thẻ đối với các sửa đổi đó. Nếu Chủ Thẻ không đồng ý với bất kỳ sửa đổi nào thì Chủ Thẻ phải chấm dứt Bản chấp thuận này trước ngày mà các sửa đổi có hiệu lực. 

12.8. Tiện ích đi kèm

Tùy từng thời điểm, KienlongBank có thể giới thiệu cho các Chủ Thẻ các sản phẩm, dịch vụ mới được điều chỉnh bởi các Điều khoản cụ thể đối với các sản phẩm, dịch vụ đó và trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa các điều khoản cụ thể đó với các Điều khoản tại Bản chấp thuận này thì các Điều khoản cụ thể đối với các sản phẩm, dịch vụ đó sẽ được áp dụng.

12.9. Thông tin cá nhân

a) Chủ Thẻ xác nhận và đồng ý rằng KienlongBank có quyền cung cấp các thông tin về Chủ Thẻ, Chủ Thẻ phụ và bất kỳ giao dịch Thẻ nào với hoặc thông qua KienlongBank (gọi chung là “Thông Tin Cá Nhân”) cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.  

b) Chủ Thẻ có quyền yêu cầu được tiếp cận và sửa chữa bất kỳ Thông Tin Cá Nhân hoặc yêu cầu không được sử dụng Thông Tin Cá Nhân vào các mục đích tiếp thị trực tiếp. KienlongBank tiếp nhận, thực hiện các yêu cầu trên của Chủ Thẻ thông qua số hotline 24/7, khi cần thiết KienlongBank có quyền yêu cầu Chủ Thẻ xác nhận các yêu cầu trực tiếp bằng văn bản.

ĐIỀU 13. LUẬT ĐIỀU CHỈNH

Bản chấp thuận này được điều chỉnh và tuân thủ theo pháp luật Việt Nam.  

ĐIỀU 14. THỜI HẠN HIỆU LỰC VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

14.1. Bản chấp thuận này có hiệu lực kể từ ngày Chủ Thẻ ký vào “Giấy đăng ký phát hành kiêm hợp đồng sử dụng Thẻ tín dụng quốc tế KienlongBank” cho đến khi chấm dứt việc sử dụng Thẻ (do hết hạn hiệu lực của Thẻ mà Chủ Thẻ không tiếp tục gia hạn hoặc theo yêu cầu của KienlongBank/Chủ Thẻ/cơ quan có thẩm quyền) hoặc khi mọi nghĩa vụ thanh toán của Chủ Thẻ đối với KienlongBank đã hoàn thành, tùy thuộc ngày nào đến sau.

14.2. Những tài liệu kèm theo Bản chấp thuận này hoặc để thực hiện Điều khoản, điều kiện về phát hành và sử dụng Thẻ này (Giấy đăng ký phát hành kiêm hợp đồng sử dụng Thẻ tín dụng quốc tế KienlongBank, các Phụ lục Hợp đồng (nếu có), Thư xác nhận của đơn vị công tác, Hợp đồng bảo đảm, Bảng sao kê, Biểu phí phát hành và sử dụng Thẻ, Đơn đề nghị tăng/giảm HMTTD, Điều khoản và điều kiện về mở tài khoản và sử dụng dịch vụ tài khoản tại KienlongBank…) là một bộ phận không thể tách rời của Bản chấp thuận này và toàn bộ các tài liệu này cấu thành Hợp đồng sử dụng Thẻ tín dụng quốc tế.  

14.3. Chủ Thẻ xác nhận là đã đọc, hiểu rõ và cam kết thực hiện đúng các Điều khoản và Điều kiện phát hành và sử dụng Thẻ tín dụng quốc tế KienlongBank, của TCTQT cũng như pháp luật hiện hành của Việt Nam.