• English

TRẦN NGỌC MINH

Sinh năm 1984, Thạc sỹ kinh tế Học viện Ngân hàng. Ông từng nắm giữ các vị trí quản lý tại Ngân hàng (Phó Giám đốc Kinh doanh Chi nhánh, Trưởng Phòng Thẩm định Hội sở), Phụ trách Tài chính các Doanh nghiệp/Tập đoàn lớn (Giám đốc Nguồn vốn, Trưởng Ban Tài chính, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính). Ông gia nhập và đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc KienlongBank từ ngày 07/01/2021 đến ngày 14/10/2021. Ông là Quyền Tổng Giám đốc KienlongBank từ ngày 15/10/2021 đến ngày 08/12/2021. Ông đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc KienlongBank từ ngày 09/12/2021.

Ông đảm nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc KienlongBank từ ngày 28/12/2021 đến nay.