• English

TRẦN NGỌC MINH

Thạc sỹ kinh tế - Học viện Ngân hàng.

Ông Trần Ngọc Minh có hơn 15 năm công tác tại các Ngân hàng, Tập đoàn lớn tại Việt Nam và nắm giữ nhiều chức vụ, vị trí quan trọng: Phó Giám đốc Chi nhánh, Trưởng phòng Thẩm định Hội sở, Giám đốc Nguồn vốn, Trưởng Ban Tài chính, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính. 

Ông gia nhập và đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc KienlongBank từ tháng 01/2021 - 10/2021. Ông giữ Quyền Tổng Giám đốc KienlongBank từ tháng 10/2021 - tháng 12/2021. Ông đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc từ ngày 09/12/2021 và đảm nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc KienlongBank từ ngày 28/12/2021 - tháng 4/2023. 

Hiện ông là Phó Chủ tịch HĐQT (nhiệm kỳ HĐQT 2023-2027) kiêm Tổng Giám đốc KienlongBank từ ngày 27/04/2023.