• English

BÙI THANH HẢI

Sinh năm: 1975, cử nhân luật Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh. Thẻ thẩm định viên về giá của Bộ Tài chính. Ông từng nắm giữ các vị trí  Giám đốc, thành viên hội đồng quản trị tại các doanh nghiệp trong nước. 

Từ  tháng 10/2012 đến tháng 3/2013 ông đảm nhiệm Phó Phòng Pháp chế và Xử lý nợ KienlongBank. 

Từ tháng 4/2013 đến tháng 4/2019 ông đảm nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị. 

Từ tháng 4/2014 đến tháng 01/2018 Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Kiên Long.

Từ tháng 02/2018 đến nay Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Kiên Long.

Từ ngày 28/12/2018 ông là thành viên Hội động quản trị KienlongBank đến nay.