• English

Thông báo V/v phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ

Kính gửi: Quý Cổ đông Ngân hàng TMCP Kiên LongPhường Bến Nghé, Quận I, ồ Chí Minh

- Căn cứ công văn số 78/NHNN-KGI ngày 09/03/2010 của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Tỉnh Kiên Giang V/v chấp thuận cho NHTMCP Kiên Long thay đổi mức Vốn điều lệ năm 2009;

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số: 563/UBCK-GCN ngày 14/05/2010 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;

- Căn cứ điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long. 

Nay Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo việc chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ như sau:

I. Phương thức chào bán:

1. Tổng vốn chào bán:                                                                 1.000 tỷ đồng

- Mệnh giá cổ phần:                                                            10.000 đồng/ cổ phần

- Giá bán:                                                                           10.000 đồng/ cổ phần

2. Đối tượng chào bán:

- Phát hành quyền mua cho cổ đông hiện hữu: cổ đông được mua với 98% số lượng cổ phần hiện hữu, tương đương: 98.000.000 cổ phần, trị giá 980.000.000.000 đồng. (Số tiền cổ đông được mua sẽ được làm tròn đến 10.000 đồng).

- Phát hành quyền mua cho CBCNV ngân hàng: 2.000.000 cổ phần, trị giá: 20.000.000.000 đồng

3. Vốn điều lệ sau khi chào bán:                                                 2.000 tỷ đồng

II. Số cổ phần được mua:

Số cổ phần của Quý cổ đông được mua đợt này căn cứ vào số cổ phần sở hữu đến hết ngày 21/05/2010 và căn cứ vào tỷ lệ được mua.

III. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần:

- Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phần: từ ngày 22/05/2010 đến 16h30’ ngày 09/06/2010. (Người sở hữu quyền mua chỉ được chuyển nhượng một lần).

- Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 22/05/2010 đến 16h30’ ngày 11/06/2010. 

Hết thời hạn nêu trên, số cổ phần chưa đăng ký mua hoặc đã đăng ký mua nhưng chưa nộp tiền, Hội đồng quản trị Ngân hàng Kiên Long sẽ xử lý theo quy định tại điểm c điều 25 Điều lệ Ngân hàng Kiên Long là chào bán cho những người thích hợp.

IV. Địa điểm đăng ký và phương thức nộp tiền mua cổ phần:

1. Hồ sơ đăng ký mua gồm: Giấy đăng ký mua cổ phần theo mẫu gửi kèm (mẫu Đơn Mua Cổ Phần, mẫu Chuyển Quyền).

2. Địa điểm đăng ký mua: Số 78 – 80 Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 06, Quận 03, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08 3933 3393 (678). Fax: 08 3930 9139.

3. Phương thức nộp tiền:

      3.1. Nộp tiền vào tài khoản phong tỏa mua cổ phần tại Ngân hàng Kiên Long (Trong thời gian Ngân hàng Kiên Long giữ hộ chờ chuyển vào tài khoản phong tỏa tại Ngân hàng Đại Tín, lãi suất được hưởng: 0,033%/ngày).

                  a. Bằng tiền mặt: Đến các điểm giao dịch của Ngân hàng Kiên Long để nộp tiền mua cổ phần.

                  b. Chuyển khoản: Chuyển khoản vào tài khoản phong tỏa mua cổ phần tại Hội sở Ngân hàng Kiên Long số 4599.11.00.             

3.2. Nộp tiền hoặc chuyển khoản vào tài khoản phong tỏa mua cổ phần của Ngân hàng Kiên Long mở tại Ngân hàng Đại Tín (Quý cổ đông được hưởng lãi suất phong tỏa tài khoản theo quy định của Ngân hàng Đại Tín (nếu có)).

- Tên tài khoản: Ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long

- Tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đại Tín – Chi nhánh Sài Gòn

- Tài khoản số: 040.8.01.00.00731 

            4. Nội dung nộp tiền ghi rõ: “Nộp tiền mua cổ phần KLB của [ghi đầy đủ họ và tên người mua] số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD [ghi số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD

Nay Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long trân trọng  thông báo và rất mong sự tích cực tham gia góp vốn của Quý cổ đông.

Trân trọng kính chào!      

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH (Đã ký)


Trần Hưng Thịnh