• English

Thông báo phát hành Cổ phiếu ra công chúng

(Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 563/UBCK-GCN do

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 14/05/2010) 

1.       Tên tổ chức phát hành: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KIÊN LONG

2.       Địa chỉ trụ sở chính: Số 44 Đường Phạm Hồng Thái, Phường Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.

3.       Số điện thoại: 077 3869950                  Fax: 077 3877538

4.       Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành: không có

5.       Cổ phiếu chào bán:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long;

- Loại cổ phiếu: phổ thông;

- Mệnh giá: 10.000 đồng

- Số lượng đăng ký chào bán: 100.000.000 cổ phần (Một trăm triệu cổ phần)

- Tổng trị giá: 1.000.000.000.000 đồng (Một ngàn tỷ đồng)

- Giá bán: 10.000 đồng

- Đối tượng chào bán: Chào bán cho 2 đối tượng sau:

v Đối tượng 1: Chào bán cho cổ đông hiện hữu

      + Khối lượng chào bán: 98.000.000 cổ phần

      + Tỷ lệ chào bán: 98% cổ phiếu đang nắm giữ (Quyền mua của cổ đông sẽ được làm tròn đến 10.000 đồng)

      + Ngày chốt danh sách cổ đông: 16h30’ ngày 21/05/2010

v Đối tượng 2: Chào bán cho CBCNV Ngân hàng Kiên Long

      + Khối lượng chào bán: 2.000.000 cổ phần

      + Phương thức chào bán: Bán cho CBCNV Ngân hàng Kiên Long theo danh sách được HĐQT kết hợp với Ban điều hành xét duyệt. Quyền mua của CBCNV không được chuyển nhượng.         

6.       Mục đích huy động vốn:

- Tăng vốn điều lệ, tăng năng lực tài chính;

- Mua sắm tài sản cố định, mua mặt bằng, xây dựng trụ sở làm việc, mở rộng mạng lưới, đầu tư vào lĩnh vực công nghệ thông tin và Thẻ;

- Bổ sung nguồn vốn kinh doanh.

7.       Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phần và công bố Bản cáo bạch:

Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long

Số 44 Đường Phạm Hồng Thái, Phường Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang. Điện thoại: 077 3869950

Hoặc: Số 78 – 80 Đường Cách mạng tháng 8, Phường 06, Quận 03, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08 3869950; Fax: 08 39309139

(Bản cáo bạch công bố tại website: www.kienlongbank.com)

8.       Nguyên tắc chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông không thực hiện quyền mua được phép chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác theo thỏa thuận giữa hai bên và chỉ được phép chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ ba).

9.       Địa điểm đăng ký chuyển nhượng quyền mua:

Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long

Số 78 – 80 Đường Cách mạng tháng 8, Phường 06, Quận 03, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08 3869950                     Fax: 08 39309139

10.    Thời gian đăng ký mua cổ phần: từ ngày 22/05/2010 đến 16h30’ ngày 09/06/2010

11.   Thời gian chuyển nhượng quyền mua và nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 22/05/2010 đến 16h30’ ngày 11/06/2010

12.   Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:

-          Tên tài khoản: Ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long

-          Tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đại Tín – Chi nhánh Sài Gòn

-          Địa chỉ: Số 426 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

-          Điện thoại: 08 39291295

-          Tài khoản nhận tiền mua cổ phiếu: 040.8.01.00.00731

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH (Đã ký)


Trần Hưng Thịnh