• English

Thông báo tăng vốn điều lệ đợt II năm 2010

- Căn cứ công văn số 6707/NHNN-KGI ngày 06/09/2010 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam V/v chấp thuận cho NHTMCP Kiên Long thay đổi mức Vốn điều lệ năm 2010 từ 2.000 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng;

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1700197787 (Đăng ký thay đổi lần thứ 26) do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Kiên Giang cấp ngày 31/12/2010;

NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG THÔNG BÁO

VỐN ĐIỀU LỆ MỚI NHƯ SAU: 

Vốn điều lệ mới:

3.000.000.000.000 đồng

(Ba ngàn tỷ đồng)

Vốn điều lệ cũ:

2.000.000.000.000 đồng

(Hai ngàn tỷ đồng)


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH (Đã ký)

Trần Hưng Thịnh