• English

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên KienlongBank năm 2023

Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Ngân hàng TMCP Kiên Long năm 2023, gồm các nội dung và tài liệu sau:

1. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Xem tại đây.

2. Quy chế Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Xem tại đây.

2.1. HƯỚNG DẪN CỔ ĐÔNG THAM DỰ VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023. Xem tại đây.

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, nhiệm kỳ 2018 - 2022 và định hướng hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ 2023 - 2027 của Hội đồng quản trị. Xem tại đây.

4. Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh KienlongBank năm 2022 và kế hoạch kinh doanh KienlongBank năm 2023. Xem tại đây.

5. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; hoạt động nhiệm kỳ 2018 - 2022 và đề xuất kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2023 – 2027. Xem tại đây.

6. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán. Xem tại đây.

6.1 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022. Xem tại đây.

7. Tờ trình Chấm dứt hiệu lực một số nội dung tại các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/12/2021 và 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022. Xem tại đây.

8. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. Xem tại đây

9. Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023. Xem tại đây 

10. Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và đề xuất thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023. Xem tại đây

11. Tờ trình về việc chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023. Xem tại đây.

12. Tờ trình về việc ủy quyền, giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông. Xem tại đây.

13. Tờ trình về việc bầu HĐQT, BKS. Xem tại đây.

13.1. Trích yếu thông tin ứng viên HĐQT, BKS. Xem tại đây.

14. Dự thảo Nghị quyết. Xem tại đây.