• English

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020

Văn kiện tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020:

1. Chương trình phiên họp Đại hội cổ đông thường niên 2020. Xem tại đây

2. Nội quy họp Đại hội cổ đông thường niên 2020. Xem tại đây

3. Thể lệ biểu quyết phiên họp Đại hội cổ đông thường niên 2020. Xem tại đây

4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019. Xem tại đây

5. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020. Xem tại đây

6. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019. Xem tại đây

7. Tờ trình báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất 2019. Xem tại đây 

8. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2019. Xem tại đây

9. Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và đề xuất thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2020. Xem tại đây 

10. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020. Xem tại đây 

11. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông. Xem tại đây  

12. Dự thảo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên 2020. Xem tại đây