• English

Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông

Chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022 và tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Kienlongbank năm 2021.

 

Ngày đăng ký cuối cùng: 16 giờ 30 phút ngày 11/12/2020.

 

Chi tiết bao gồm:

  • 1. Nghị quyết số 36/NQ-HĐQT ngày 20/11/2020 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông. Xem tại đây.
  • 2. Thông báo số 761/TB-NHKL ngày 20/11/2020 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông. Xem tại đây.