• English

Đặc tính - Tiện ích

Đặc tính: 

Thời hạn vay: Tối đa 84 tháng.

Mức cho vay: Tối đa 100% giá trị xe mua và không vượt quá tỷ lệ cho vay trên TSBĐ theo quy định của KienlongBank.

Loại tiền vay: VND. 

Lãi suất: Theo quy định KienlongBank từng thời kỳ.

Phương thức cho vay: 

+ Mua xe phục vụ nhu cầu vận chuyển: Cho vay từng lần (vay theo món). 

+ Mua xe với mục đích kinh doanh: Cho vay từng lần/hạn mức.

Phương thức thu nợ:

Trả gốc:

+ Vay hạn mức tín dụng (mục đích kinh doanh ô tô): Gốc trả chậm nhất vào ngày cuối của thời hạn khế ước nhận nợ.

+ Vay từng lần: Định kỳ hàng tháng, hàng quý hoặc cuối kỳ.

Trả lãi: Lãi trả hàng tháng/hàng quý theo dư nợ giảm dần. 

Phí dịch vụ tín dụng: Xem biểu phí.

Tiện ích:

+ Khách hàng vẫn đứng tên trên giấy đăng ký xe.

+ Thủ tục vay vốn đơn giản, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng.