• English

Đặc tính - Tiện ích

Đặc tính:

Thời hạn cấp hạn mức: Tối đa 12 tháng. 

Loại tiền vay: VND.

Mức cho vay: Theo thỏa thuận giữa KienlongBank và khách hàng.

Lãi suất: Theo quy định KienlongBank từng thời kỳ.

Phương thức giải ngân:

+ Các phương tiện thanh toán (Séc, ủy nhiệm chi...) hoặc rút tiền mặt từ tài khoản TGTT.

+ Tài khoản cho vay thấu chi được kết nối vào tài khoản TGTT của khách hàng. KienlongBank sẽ tự chuyển toàn bộ số tiền mà khách hàng rút vượt quá số dư Có trên tài khoản TGTT sang tài khoản cho vay thấu chi vào cuối mỗi ngày.

Phương thức thu nợ: 

+ Thu lãi vào ngày 25 hàng tháng.

+ Gốc được thu vào cuối mỗi ngày khi tài khoản TGTT của khách hàng có số dư Có.

Phí dịch vụ tín dụng: Xem biểu phí.