• English

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm: Vay Thấu chi tài khoản cho phép khách hàng chi vượt số dư Có trên tài khoản tiền gửi thanh toán nhằm bổ sung vốn lưu động thiếu hụt tạm thời trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Đối tượng: Khách hàng doanh nghiệp.

Điều kiện:

+ Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp.

+ Phương án kinh doanh hiệu quả, khả thi.

+ Khả năng tài chính bảo đảm khả năng trả nợ trong thời gian cam kết.