• English

Tờ trình V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2017 và thông báo việc ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2017
Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG
-       Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và các văn bản liên quan;
-     Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 và các văn bản liên quan;
-     Căn cứ công văn 324/NHNN–TTGSNH V/v chấp thuận nhân sự TCTD, chi nhánh NH nước ngoài và các văn bản liên quan;
-     Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long;
-     Căn cứ Nghị quyết số: 02/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 20/01/2014,
I.    Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long kính trình Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản về việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2013 - 2017 như sau:
1.   Nội dung lấy ý kiến:
-     Tăng số lượng thành viên HĐQT: 01 thành viên, nâng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2017 từ 05 thành viên lên 06 thành viên (Trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập).
-          Tăng số lượng thành viên BKS: 01 thành viên, nâng số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 – 2017 từ 03 thành viên lên 04 thành viên.
2.   Lý do: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2017 là 05 thành viên, số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2017 là 03 thành viên. Nay, căn cứ định hướng phát triển kinh doanh giai đoạn 2013 – 2017 và để đáp ứng yêu cầu quản trị ngân hàng trong thời gian sắp tới, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét nâng số lượng thành viên HĐQT và thành viên BKS như trên.
3.   Hình thức biểu quyết: Kính đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến biểu quyết, ký tên vào phiếu biểu quyết.
4.   Thời gian nhận lại phiếu biểu quyết: Đến 16 giờ 30 phút ngày 25/02/2014.
II.   Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo việc ứng cử, đề cử nhân sự vào thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 – 2017:
-          Điều kiện, hồ sơ ứng cử, đề cử và thủ tục liên quan đề nghị Quý cổ đông tham khảo tại website: mục Nhà đầu tư & Cổ đông.
-     Thời gian nhận lại hồ sơ ứng cử, đề cử: Đến 16 giờ 30 phút ngày 25/02/2014. 
III. Các nội dung khác:
1.   Địa chỉ nhận phiếu biểu quyết, hồ sơ ứng cử và đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 – 2017:
-     Ngân hàng TMCP Kiên Long. Số 16 - 18 Phạm Hồng Thái, P. Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang. Điện thoại: 077 3877 538. Fax: 077 3877 539. Người nhận: Bà Trần Vũ Hạ Quyên.
-     Hoặc: Ngân hàng TMCP Kiên Long. Số 98 – 108A Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường 07, Quận 03, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08 3933 3393. Fax: 08 3930 9139. Người nhận: Bà Trần Vũ Hạ Quyên.
2.   Ngân hàng TMCP Kiên Long chỉ nhận các hồ sơ hợp lệ là hồ sơ gửi đầy đủ theo hướng dẫn và chuyển trực tiếp hoặc theo đường bưu điện đến Ngân hàng TMCP Kiên Long.
3.   Mọi thắc mắc Quý cổ đông vui lòng liên hệ: Bà Trần Vũ Hạ Quyên; Số điện thoại 08 3933 3393, 0919 831 145.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến vào phiếu biểu quyết.
Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Võ Quốc Thắng

 
PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
Căn cứ Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT ngày 25/01/2014 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2017 và Thông báo việc ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2017,
Tên cổ đông: ................................................................. Mã số CD: ...........................
CMND/Hộ chiếu/GPKD số: .........................................................................................
Địa chỉ: .....................................................................................................................
Số cổ phần sở hữu: ................................... cổ phần. Loại cổ phần: Phổ thông; Mệnh giá: 10.000 VND/cổ phần.
Ý kiến biểu quyết
Cổ đông đánh dấu (x) vào ô thích hợp và ký tên, đóng dấu (nếu là Cổ đông pháp nhân).
Đồng ý:                                                  Không đồng ý:                                              Không ý kiến: 
                                                                        Ngày       tháng      năm 2014
                                                                               Cổ đông biểu quyết
                                                                                (Ký, ghi rõ họ tên)