• English

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG

–    Căn cứ Nghị quyết số: 02/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long ngày 20/01/2014,

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông Ngân hàng TMCP Kiên Long về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

–    Thời gian chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 16 giờ 30 phút ngày 24/01/2014.

–    Thời gian dự kiến gửi Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày 25/01/2014.

–    Nội dung lấy ý kiến cổ đông bẳng văn bản: Về việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2017 và thông báo điều kiện ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 – 2017.

Trân trọng. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký

Võ Quốc Thắng