• English

Tờ trình lấy ý kiến cổ đông về số lượng thành viên dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT và thông báo việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2008 – 2012)

Kính gửi: Quý Cổ đông Ngân hàng TMCP Kiên Long

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010;
- Căn cứ nghị định số 59/2009/NĐ-CP ngày 16/07/2009 của Chính phủ V/v tổ chức và hoạt động của Ngân hàng thương mại;
            - Căn cứ công văn 324/NHNN–TTGSNH V/v chấp thuận nhân sự TCTD, chi nhánh NH nước ngoài;
            - Căn cứ điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long;
            - Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24/12/2011.
I. Hội đồng quản trị Ngân hàng Kiên Long lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về số lượng thành viên dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2008 – 2012) như sau:
1. Nội dung xin ý kiến:
Hội đồng quản trị lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về số lượng thành viên dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2008 – 2012):
- Số lượng thành viên dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT: 02 người;
- Lý do: Thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã gửi đơn xin từ nhiệm, miễn nhiệm.
2. Hình thức biểu quyết: Kính đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến biểu quyết, ký tên vào phiếu biểu quyết bên dưới của công văn này.

3. Thời gian gửi phiếu biểu quyết: đến 11 giờ 30 phút ngày 07/04/2012.


II. Hội đồng quản trị Ngân hàng Kiên Long thông báo việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2008 – 2012):
- Điều kiện, hồ sơ ứng cử, đề cử và thủ tục liên quan: thực hiện theo luật các tổ chức tín dụng năm 2010; Nghị định 59/2009/NĐ-CP ngày 16/07/2009; công văn số 324/MHNN-TTGSNH ngày 18/01/2012. Điều kiện, hồ sơ ứng cử, đề cử và thủ tục liên quan đề nghị Quý cổ đông tham khảo tại website: mục Nhà đầu tư & Cổ đông.
- Thời gian nhận hồ sơ: đến 11 giờ 30 ngày 07/04/2012 (Các hồ sơ hợp lệ là hồ sơ gửi đầy đủ theo hướng dẫn và chuyển đến Ngân hàng Kiên Long trước 16 giờ 30 ngày 07/04/2012 theo dấu bưu điện).
Địa chỉ nhận phiếu biểu quyết và hồ sơ ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2008 – 2012):
- Ngân hàng Kiên Long. Số 44 Phạm Hồng Thái, P. Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang. Điện thoại: 077 3877 538. Fax: 077 3877 539;
- Hoặc: Ngân hàng Kiên Long. Số 78 – 80 Đường Cách mạng tháng 8, Phường 06, Quận 03, TP. Hồ Chí Minh.(Người nhận: Ông Quốc Việt hoặc Cô Hạ Quyên). Đt: 08 3933 3393 (ext: 678). Fax: 08 3930 9139.
Đề nghị Quý vị thực hiện trách nhiệm và quyền lợi của Cổ đông, cho ý kiến phiếu biểu quyết của công văn này.
Trân trọng kính chào.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊChủ tịch(Đã ký)

Trần Hưng Thịnh