• English

Nghị quyết Về việc thông qua nội dung trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua nội dung trình xin ý kiến
Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản
----------------------
 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG
 
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật các Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010;
- Căn cứ Nghị định số 59/2009/NĐ-CP ngày 16/07/2009 của Chính phủ ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng thương mại;
- Căn cứ Thông tư 06/2010/TT-NHNN ngày 26/02/2010 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn tổ chức, quản trị, điều hành, vốn điều lệ, chuyển nhượng cổ phần, bổ sung, sửa đổi Giấy phép, Điều lệ của ngân hàng thương mại;
- Căn cứ công văn 324/NHNN-TTSGNH V/v chấp thuận nhân sự TCTD, chi nhánh NH nước ngoài;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long;
- Căn cứ Tờ trình số 202/TTr-HĐQT ngày 07/03/2012 của Hội đồng quản trị V/v lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về số lượng thành viên dự kiến thay thế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2008 – 2012);
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản theo Biên bản kiểm phiếu ngày 07/04/2012.
QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Thông qua số lượng thành viên dự kiến thay thế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2008 – 2012): 02 người.
            Điều 2: Giao Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long thực hiện các thủ tục liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và các quy định của Ngân hàng TMCP Kiên Long.

 

 Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tất cả cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên của Ngân hàng TMCP Kiên Long chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

 

 TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)


Trần Hưng Thịnh