• English

Nghị quyết v/v ủy quyền cho HĐQT sửa đổi bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và BKS; Thành lập Công ty con

Về việc thông qua nội dung trình xin ý kiến
Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản
----------------------
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật các Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010;
- Căn cứ Nghị định số 59/2009/NĐ-CP ngày 16/07/2009 của Chính phủ ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng thương mại;
- Căn cứ Thông tư 06/2010/TT-NHNN ngày 26/02/2010 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn tổ chức, quản trị, điều hành, vốn điều lệ, chuyển nhượng cổ phần, bổ sung, sửa đổi Giấy phép, Điều lệ của ngân hàng thương mại;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long;
- Căn cứ Tờ trình số: 547/TTr-HĐQT ngày 26/06/2012 của Chủ tịch Hội đồng quản trị V/v lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản theo Biên bản kiểm phiếu ngày 18/07/2012.
 
QUYẾT NGHỊ
            Điều 1: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
            Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý điều hành của Ngân hàng.
            Điều 3: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thành lập công ty con.
            Điều 4: Tất cả Cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên của Ngân hàng TMCP Kiên Long chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.   
 
TM. HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Trần Phát Minh