• English

Thông tin sản phẩm

Dịch vụ thu hộ: Là dịch vụ Vietnam Post thu tiền mặt từ Người nộp tiền tại các Điểm giao dịch của Vietnam Post và gửi thông tin giao dịch cho KienlongBank để chuyển tiền vào tài khoản thanh toán của Người nhận tiền mở tại KienlongBank theo nội dung chỉ định của Người nộp tiền.

Dịch vụ chi hộ: Là dịch vụ Vietnam Post chi trả tiền mặt tại Điểm giao dịch của Vietnam Post cho Người nhận tiền theo yêu cầu chi tiền từ tài khoản thanh toán của chính người Nhận tiền mở tại KienlongBank hoặc Người nhận tiền được chỉ định bởi chủ tài khoản thanh toán mở tại Kienlongbank và được KienlongBank xác nhận giao dịch hợp lệ.