• English

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm: Vay sản xuất - kinh doanh SME là khoản vay bổ sung vốn lưu động, phục vụ hoạt động sản xuất – kinh doanh cho các doanh nghiệp cho quy mô nhỏ và vừa. 

Đối tượng: Các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa (SME) thành lập từ 06 tháng trở lên 

Điều kiện: 

  • Không phát sinh nợ nhóm 2 tại thời điềm xét duyệt hồ sơ vay vốn và chưa từng phát sinh nợ nhóm 3 trở lên tại bất kỳ tổ chức tín dụng nào trong vòng 12 tháng tính đến thời điểm Kienlongbank xét duyệt cấp tín dụng;
  • Cùng địa bàn hoặc tại địa bàn lân cận với địa điểm Đơn vị hoạt động theo quy định của Kienlongbank.
  • Có tài sản bảo đảm.