• English

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm: Sản phẩm vay dùng để bổ sung vốn lưu động, đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh (không bao gồm vay kinh doanh bất động sản) của cá nhân đó hoặc của hộ kinh doanh, doanh nghiệp tư nhân mà cá nhân đó là chủ hộ kinh doanh, chủ doanh nghiệp tư nhân.

Đối tượng: Khách hàng cá nhân 

Điều kiện: 

+ Tại thời điểm xem xét cấp tín dụng, không có nợ nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5 tại KienlongBank và/hoặc Tổ chức tín dụng khác.

+ Có TSBĐ theo quy định của KienlongBank.

+ Có hộ khẩu thường trú hoặc sổ tạm trú cùng địa bàn của Hội sở, các ĐVKD.

+ Đang sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực, ngành nghề phù hợp với quy định của pháp luật và định hướng của KienlongBank trong từng thời kỳ và có chứng từ chứng minh đang hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh từ 06 tháng trở lên tính đến thời điểm đề nghị vay vốn (căn cứ theo Giấy phép ĐKKD, chứng từ tương đương giấy phép ĐKKD, sổ sách ghi chép kinh doanh của khách hàng...).

+ Đáp ứng điều kiện sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

+ Có phương án sản xuất, kinh doanh hiệu quả.