• English

Đặc tính - Tiện ích

Đặc tính: 

Thời hạn vay: tối đa 12 tháng 

Loại tiền vay: VND.

Mức cho vay: tối đa 90% nhu cầu vốn và không vượt quá tỷ lệ giá trị TSBĐ do KienlongBank quy định từng thời kỳ.

Lãi suất: Theo quy định KienlongBank từng thời kỳ.

Phương thức cho vay: Cho vay từng lần, cho vay theo hạn mức. 

Phí dịch vụ tín dụng: Xem biểu phí.

Tiện ích:

+ Bổ sung vốn lưu động để sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật.