• English

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm: Vay Sản xuất kinh doanh trả góp đối với khách hàng cá nhân là sản phẩm cho vay nhằm mục đích hỗ trợ các khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp tư nhân sản xuất kinh doanh có quy mô nhỏ tiếp cận được nguồn vốn vay để duy trì, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh; nguồn trả nợ từ lợi nhuận sản xuất kinh doanh và các nguồn thu nhập khác của khách hàng (nếu có).

Đối tượng: Khách hàng cá nhân 

Điều kiện: 

+ Tại thời điểm xem xét cấp tín dụng, không có nợ nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5 tại Kienlongbank và/hoặc Tổ chức tín dụng khác.

+ Có TSBĐ theo quy định của KienlongBank.

+ Có hộ khẩu thường trú/tạm trú dài hạn tại cùng địa bàn của Hội sở, các ĐVKD.

+ Đang sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực, ngành nghề phù hợp với quy định của pháp luật và định hướng của KienlongBank trong từng thời kỳ và có chứng từ chứng minh đang hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Thời gian hoạt động sản xuất kinh doanh từ 06 tháng trở lên tính đến thời điểm đề nghị vay vốn (căn cứ theo Giấy phép ĐKKD, chứng từ tương đương giấy phép ĐKKD, sổ sách ghi chép kinh doanh của khách hàng...)

+ Có phương án sản xuất, kinh doanh hiệu quả