• English

Đặc tính - Tiện ích

Đặc tính: 

Thời hạn vay: tối đa 60 tháng 

Loại tiền vay: VND.

Mức cho vay: 

+ Đối với khách hàng hoạt động sản xuất kinh doanh có đăng ký kinh doanh: Số tiền cho vay tối đa 90% nhu cầu vốn và không vượt quá 05 tỷ đồng.

+ Đối với Khách hàng hoạt động sản xuất kinh doanh không có đăng ký kinh doanh: Tổng số tiền cho vay tối đa 90% nhu cầu vốn và không quá 01 tỷ đồng.

Lãi suất: Theo quy định KienlongBank từng thời kỳ.

Phương thức cho vay: Cho vay từng lần.

Phí dịch vụ tín dụng: Xem biểu phí.

Tiện ích:

+ Mua sắm công cụ, dụng cụ phục vụ cho nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên.

+ Mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh: Lĩnh vực sản xuất kinh doanh mới, thị trường mới, sản phẩm mới...

+ Tài trợ vốn kinh doanh: Mua nguyên vật liệu/hàng hóa đầu vào, lưu kho hàng hóa...