• English

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm: Vay linh hoạt dành cho Khách hàng cá nhân là sản phẩm nhằm đáp ứng vốn linh hoạt cho Khách hàng trên sơ sở khách hàng có tài sản đảm bảo tốt, sử dụng vào mục đích: mua bất động sản; xây dựng, sửa chữa nhà; mua xe ô tô; tiêu dùng, phục vụ đời sống; phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; hoàn vốn do đã ứng vốn tự có thanh toán các chi phí phục vụ nhu cầu đời sống, hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đối tượng: Khách hàng cá nhân.

Điều kiện: 

+ Không phát sinh nợ nhóm 2 (trong 06 tháng gần nhất) và nợ nhóm 3 trở lên (trong vòng 12 tháng gần nhất) tại KienlongBank và/hoặc các tổ chức tín dụng khác. 

+ Có nguồn thu nhập ổn định, đảm bảo khả năng trả nợ.

+ Có phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả (nếu vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh).

+ Có tài sản đảm bảo.

+ Có hộ khẩu thường trú/tạm trú dài hạn cùng Hội sở/các đơn vị kinh doanh KienlongBank.