• English

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm: Vay Doanh nghiệp có tài sản bảo đảm là Quyền đòi nợ Là sản phẩm cho vay có tài sản bảo đảm là Quyền đòi nợ. 

Đối tượng: Khách hàng doanh nghiệp.

Điều kiện:

+ Đối với Khách hàng bảo đảm bằng Quyền đòi nợ đã hình thành: Khách hàng phải được xếp loại từ BBB trở lên theo Quy định chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng hiện hành của KienlongBank.

+ Đối với Khách hàng bảo đảm bằng Quyền đòi nợ hình thành trong tương lai: Khách hàng phải được xếp loại từ A trở lên theo Quy định chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng hiện hành của KienlongBank.