• English

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm: Tài trợ kinh doanh ô tô nhập khẩu là hoạt động cho vay doanh nghiệp có chức năng nhập khẩu ô tô với mục đích tài trợ bảo lãnh phát hành L/C, bảo lãnh thanh toán thuế, cho vay thanh toán tiền nhập khẩu ô tô theo phương thức L/C, cho vay thanh toán thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhập khẩu.

Đối tượng: Khách hàng doanh nghiệp.

Điều kiện:

+ Thời gian hoạt động kinh doanh ô tô nhập khẩu/ô tô trong nước của doanh nghiệp hoặc kinh nghiệm của người chủ doanh nghiệp/Tổng Giám đốc (Giám đốc)/Chủ tịch HĐQT/Chủ tịch HĐTV trong lĩnh vực kinh doanh ô tô tối thiểu 01 năm.

+ Kết quả kinh doanh 01 năm gần nhất không bị lỗ và không có lỗ lũy kế tính đến quý gần nhất.