• English

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm:  Tài trợ nhập khẩu là hoạt động cho vay bổ sung vốn lưu động để thanh toán các chi phí nhập khẩu hàng hóa, nguyên vật liệu, vật tư phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu.

Đối tượng: Khách hàng doanh nghiệp.

Điều kiện:

+ Đơn vị vay vốn có chức năng nhập khẩu hàng hóa, có uy tín, có thời gian hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu tối đa 01 năm.

+ Khách hàng thực hiện nghiệp vụ thanh toán tiền hàng nhập khẩu qua KienlongBank.