• English

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm: Vay bảo đảm bằng khoản phải thu từ bộ chứng từ hàng xuất khẩu là khoản vay để đáp ứng nhu cầu vốn lưu động cho các doanh nghiệp là các đơn vị xuất khẩu. 

Đối tượng: Khách hàng doanh nghiệp.

Điều kiện: 

  • Có chức năng sản xuất, chế biến, gia công kinh doanh hàng xuất khẩu.
  • Có giấy chứng nhận tiêu chuẩn ngành phù hợp với quy định (đối với ngành có yêu cầu chứng nhận tiêu chuẩn ngành).