• English

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm: Cho vay đầu tư dự án là sản phẩm hỗ trợ các tổ chức có nhu cầu vay vốn đầu tư tài sản cố định/dự án.

Đối tượng: Khách hàng là các doanh nghiệp, công ty Việt Nam hoặc nước ngoài. 

Điều kiện:

+ Có kinh nghiệm sản xuất kinh doanh sản phẩm của dự án từ 03 năm trở lên.

+ Có vốn chủ sở hữu tham gia tối thiểu 20% tổng mức đầu tư TSCĐ/dự án.

+ Có khả năng tài chính bảo đảm trả nợ trong thời hạn cam kết.

+ Có phương án sản xuất, kinh doanh khả thi, có hiệu quả.