• English

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm: Tiền gửi Ký quỹ là tiền gửi tại KienlongBank với mục đích bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ tài chính trong hoạt động giao dịch kinh doanh của khách hàng đối với KienlongBank hoặc đối với các bên liên quan. 

Đối tượng và điều kiện: Pháp nhân/Cá nhân người Việt Nam và người nước ngoài.