• English

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm: Vay CBNV, CTV KienlongBank (Có TSBĐ) là sản phẩm cho vay đối với khách hàng là Cán bộ, Nhân viên, Công tác viên  tại KienlongBank hoặc tại Công ty con của KienlongBank nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn để phục vụ đời sống, mua xe ô tô, xây dựng/sửa chữa/mua bất động sản.

Đối tượng: CBNV đang làm việc tại KienlongBank hoặc tại Công ty con của KienlongBank.

Điều kiện:

+ Có thời gian công tác tối thiểu là 12 tháng.

+ Có tài sản bảo đảm.

+ Có thu nhập ổn định, đảm bảo trả nợ gốc và lãi vay.

+ Có mục đích sử dụng vốn phù hợp.