• English

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm: Vay Thấu chi tài khoản (Có TSBĐ là GTCG do KienlongBank phát hành) là sản phẩm cho vay chấp thuận cho khách hàng chi vượt số tiền có trên tài khoản thanh toán của khách hàng một mức thấu chi tối đa để thực hiện dịch vụ thanh toán trên tài khoản thanh toán.

Đối tượng: Cá nhân người Việt Nam.

Điều kiện:

+ Có thu nhập ổn định, đảm bảo trả nợ gốc và lãi vay.

+ Có tài sản bảo đảm là GTCG do Kienlongbank phát hành.