• English

Đặc tính - Tiện ích

Đặc tính:

+ Thời hạn thấu chi: Không vượt quá thời hạn còn lại của GTCG và không vượt quá 12 tháng.

+ Loại tiền thấu chi: VND.

+ Lãi suất: Theo quy định KienlongBank từng thời kỳ.

+ Hạn mức thấu chi: Tối đa 90% giá trị/mệnh giá của GTCG.

+ Phương thức cho vay: Cho vay theo hạn mức thấu chi trên tài khoản tiền gửi thanh toán.

+ Phương thức thu nợ: Vào cuối mỗi ngày, KienlongBank tự động trích thu trực tiếp từ tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng để thu nợ gốc. 

+ Phí dịch vụ tín dụng: Xem biểu phí.

Tiện ích:

+ Thủ tục đơn giản, xét duyệt và giải ngân nhanh chóng.

+ Khách hàng được chấp thuận chi vượt số tiền có trên tài khoản thanh toán.