• English

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm: Vay Tiêu dùng CBNV ngoài KienlongBank (Không TSBĐ) là sản phẩm cho vay không có tài sản bảo đảm để tiêu dùng/phục vụ đời sống đối với khách hàng là CBNV làm việc tại các Tổ chức/Doanh nghiệp ngoài KienlongBank.

Đối tượng: CBNV làm việc tại các Tổ chức/Doanh nghiệp.

Điều kiện: 

Đối với CBNV: 

+ Có thời gian công tác tối thiểu 12 tháng.

+ Phải ủy quyền cho Tổ chức/Doanh nghiệp trích thu nhập để trả nợ vay.

+ Phải ủy quyền cho KienlongBank trích tiền từ tài khoản thanh toán nhận lương hàng tháng để thanh toán nợ vay 

+ Có khả năng trả nợ gốc và lãi vay.

+ Có mục đích sử dụng vốn để phục vụ đời sống.

+ Phải cam kết mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại KienlongBank. 

Đối với Tổ chức/Doanh nghiệp:

+ Uy tín, hoạt động kinh doanh hiệu quả và có lợi nhuận ổn định.

+ Cam kết xác nhận thời gian làm việc, thu nhập và đồng ý trích thu nhập theo ủy quyền của CBNV để trả nợ cho KienlongBank.

+ Cam kết chi lương CBNV qua tài khoản mở tại KienlongBank.

+ Cam kết thông báo cho KienlongBank trước khi CBNV nghỉ việc và giữ lại toàn bộ các khoản tiền phải chi trả cho CBNV để chuyển trả cho KienlongBank.

+ Phải có Hợp đồng hợp tác/liên kết với KienlongBank.


Tin xem nhiều