• English

Thông báo V/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2010

Kính gửi: Quý Cổ đông Ngân hàng TMCP Kiên Long                                              

Căn cứ nghị quyết số: 279/NQ-HĐQT ngày 06/05/2010 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010. Hội đồng quản trị Ngân hàng Kiên Long trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tham dự kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 như sau:

I. Thời gian và địa điểm:

1. Thời gian: Vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 13 tháng 06 năm 2010.

2. Địa điểm: Nhà hàng Hải Âu. Số 02 Đường Nguyễn Trung Trực, Phường Vĩnh Bảo, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.

3. Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của KLB được xác định theo danh sách chốt vào ngày 21/05/2010 

II. Nội dung: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau: 

1.       Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2009 và kế hoạch hoạt động năm 2010;

2.       Báo cáo của Ban kiểm soát;

3.       Phân phối lợi nhuận năm 2009;

4.       Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2010;

5.       Sửa đổi bổ sung Điều lệ KLB;

6.       Vấn đề khác.     

Các tài liệu được đăng tại Website: từ ngày  10/06/2010.           

- Nếu không thể tham dự Đại hội, Quý vị Cổ đông có thể ủy quyền cho cổ đông khác hoặc người thân dự họp thay (theo mẫu kèm theo trang sau); Khi tham dự, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo: Giấy mời, CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông tham dự Đại hội (kể cả trường hợp được ủy quyền) xác nhận việc đăng ký tham dự đại hội trước 16 giờ 00 phút ngày 10/06/2010 tại Văn phòng HĐQT. ĐT: 08. 3930 9139 hoặc 08. 3933 3393 (số nội bộ 678). Fax: 08. 3930 9139.

Rất mong sự tham dự của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng.

Thông báo này thay cho Thư mời dự họp trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp nhưng chưa nhận được Thư mời.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH (Đã ký)


Trần Hưng Thịnh