• English

Thông báo: Chốt danh sách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2010

Kính gửi: Quý Cổ Đông Ngân Hàng Kiên Long

            Nhằm chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010, Hội đồng quản trị Ngân hàng Kiên Long trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Ngân hàng Kiên Long về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 như sau:

Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: 8 giờ 00’ Chủ nhật ngày 13 tháng 06 năm 2010.

Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: đến hết ngày 21/05/2010

Thư mời và tài liệu sẽ gửi cho cổ đông trước ngày tổ chức Đại hội cổ đông theo quy định của Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long.

Hội đồng quản trị xin trân trọng thông báo.

Trân trọng kính chào.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH (Đã ký)


Trần Hưng Thịnh