• English

Thông báo: tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 (lần thứ 15)

Kính gửi: Quý Cổ đông Ngân hàng TMCP Kiên Long

Hội đồng quản trị Ngân hàng Kiên Long trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15 năm 2011 như sau:

I. Thời gian: 7 giờ 30 phút Thứ 6 ngày 20 tháng 05 năm 2011.

II. Địa điểm: Nhà hàng Hoa Biển. Khu 16ha, Đường Nguyễn Hùng Sơn, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.

III. Đối tượng tham dự Đại hội: Cổ đông sở hữu cổ phiếu KLB tại thời điểm chốt danh sách ngày 25/04/2011

IV. Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông dự kiến thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

1.       Báo cáo kết quả hoạt động năm 2010; Phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2011;

2.       Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2010;

3.       Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010;

4.       Sửa đổi, bổ sung Điều lệ KLB;

5.       Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị KLB nhiệm kỳ VI (2008 – 2012);

6.       Một số nội dung khác.

      Các tài liệu được đăng tại Website: từ ngày 16/05/2011.

Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông mang theo CMND/ Hộ chiếu (hoặc Giấy ủy quyềnhợp lệ trong trường hợp dự họp thay hoặc đại diện cho Cổ đông pháp nhân tham dự) và Thông báo này để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% Vốn điều lệ Ngân hàng trong thời gian liên tục ít nhất 6 tháng nếu có kiến nghị về nội dung Đại hội thì gửi kiến nghị bằng văn bản về Ngân hàng chậm nhất là ngày 05/05/2011; Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị cần gửi về Ngân hàng trước ngày 05/05/2011.

Nhằm thuận tiện trong công tác tổ chức và Đại hội thành công tốt đẹp:

- Đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội cho Bộ phận Văn phòng HĐQT Ngân hàng Kiên Long trước 16 giờ 30 phút ngày 18/05/2011. Điện thoại:  08. 3933 3393 (số nội bộ 678) hoặc 08. 3930 9139. Fax: 08. 3930 9139.

- Nếu Quý Cổ đông không thể tham dự Đại hội, đề nghị ghi giấy ủy quyền (theo mẫu) gửi về Ngân hàng theo địa chỉ bao thư gửi kèm thông báo này.

Thông báo này thay cho thư mời họp trong trường hợp Quý Cổ đông có quyền dự họp nhưng chưa nhận được thư mời.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

Trần Hưng Thịnh