• English

Thông báo chốt danh sách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2010

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Ngân hàng TMCP Kiên Long.

Nhằm chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông Ngân hàng về việc chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010 như sau:

Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: 7 giờ 30 phút Thứ Sáu ngày 20/05/2011

Ngày chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội: đến hết ngày 25/04/2011

Thông báo và tài liệu sẽ gửi cho cổ đông và đưa lên website www.kienlongbank.com của Ngân hàng trước ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông.

Trân trọng kính chào!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch (Đã ký)

Trần Hưng Thịnh