• English

THÔNG BÁO THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

             Kính gửi:  QUÝ CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG

Hội đồng quản trị trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Ngân hàng TMCP Kiên Long như sau:
I. Thời gian: Vào lúc 13 giờ 00 phút Thứ năm, ngày 25 tháng 04 năm 2013.
II. Địa điểm: Nhà hàng Hoa Biển. Khu 16ha, Đường Nguyễn Hùng Sơn, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.
III. Đối tượng tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông Ngân hàng TMCP Kiên Long tại thời điểm 11 giờ 30 phút ngày 06/04/2013.
IV. Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đôngthường niên năm 2013 Ngân hàng TMCP Kiên Long dự kiến thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
1. Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh nhiệm kỳ VI (2008 – 2012); Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 và Định hướng năm 2013 của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và Định hướng kinh doanh năm 2013;
3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 và nhiệm kỳ VI (2008 – 2012);
4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012;
5. Tờ trình thay thế điều lệ;
6. Tờ trình V/v kết thúc nhiệm kỳ VI (2008 – 2012) của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VII (2013 – 2017);
7. Một số vấn đề khác liên quan đến hoạt động kinh doanh Ngân hàng.
Các tài liệu được đăng tại website: www.kienlongbank.com từ ngày 10/04/2013.
Khi tham dự Đại hội đề nghị Quý Cổ đông mang theo Thông báo này, CMND/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu là người được cổ đông ủy quyền dự họp).
Quý cổ đông có kiến nghị về nội dung Đại hội xin vui lòng gửi kiến nghị bằng văn bản về Ngân hàng  Kiên Long chậm nhất là ngày 16/04/2013.
Nhằm thuận tiện trong công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) bằng cách đăng ký trực tiếp tại Ngân hàng hoặc fax hoặc gửi giấy đăng ký qua đường bưu điện trước 16 giờ 30 phút ngày 18/04/2013 theo địa chỉ:
- Ngân hàng Kiên Long. Số 44 Phạm Hồng Thái, P. Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang. Điện thoại: 0773877538. Fax: 0773877539;
- Hoặc: Ngân hàng Kiên Long. Số 78 – 80 Đường Cách mạng tháng 8, Phường 06, Quận 03, TP. Hồ Chí Minh.(Người nhận: Ms Thúy Vy). Điện thoại: 083933 3393 (ext: 678). Fax: 083930 9139.
Thông báo này thay cho Thư mời dự họp. Rất mong sự tham dự của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.
Trân trọng.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
 
Trần Phát Minh