• English

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG

        -          Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

-          Căn cứ Luật các Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010;
-          Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long;
-          Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Ngân hàng TMCP Kiên Long năm 2013 ngày 25/04/2013;
 Nghị quyết Đại hội (Văn bản đính kèm)