• English

Thông báo số 56/TB-NHKL ngày 11/02/2020 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông

  • Thông báo số 56/TB-NHKL ngày 11/02/2020 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông. Xem tại đây
  • Đính kèm Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 11/02/2020 của Hội đồng quản trị về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông. Xem tại đây